Frågor och svar om länsväg 156 och ny förbifart vid Skene

Senast uppdaterad den 14 januari 2021

Frågor och svar om länsväg 156 och en ny förbifart utanför Skene centrum:

Vad är kommunens mål med länsväg 156?
Kommunens mål är en bredare, säkrare och snabbare länsväg som gynnar alla som bor, driver företag eller som besöker Marks kommun.
Varför är länsväg 156 viktig för oss som bor och verkar i Mark?
Länsväg 156 förbinder oss med både Göteborgsregionen och Småland. Den är kanske viktigare nu än någon-sin tidigare och är en nyckel till att Mark ska kunna utvecklas, få fler att vilja flytta hit och göra kommunen mer levande.
Hur gynnas Marks kommuns näringsliv?
Länsväg 156 är mycket viktig för företag i kommunen. Man behöver säkra och snabba transporter för att kunna utveckla näringslivet, skapa arbetstillfällen och för att vara konkurrenskraftiga.
Är det bara näringslivet som gynnas?
En bredare, säkrare och snabbare länsväg 156 med en förbifart Skene gynnar alla.
Att näringslivet gynnas betyder fler arbetstillfällen i Marks kommun.
Att bygga ut väg 156 är dessutom bra för den som pendlar med bil till jobbet i storstaden och de som reser kollektivt. En bättre, säkrare väg gör det också enklare för människor som vill flytta hit, men ändå vill behålla jobbet i exempelvis Göteborg.
Hur gynnas jag som bor i Mark men inte pendlar eller använder länsväg 156 särskilt mycket?
En bättre länsväg och förbifart förbi Skene centrum betyder bättre förbindelser med omvärlden. Det gör också att Mark blir mer attraktivt att bo i. Om fler flyttar till Mark och färre flyttar ut ger det kommunen ökade skatteintäkter, som kan användas till att fortsätta utveckla servicen för alla oss Markbor.
Varför behövs förbifart Skene?
Idag finns flera betydande brister utmed vägen. Inte minst i Skene centrum där vägen skär igenom, med tung trafik och farligt gods tätt intill skolor, handel, service och promenadvägar.
Vägen är idag också smalare än likvärdiga vägar i Västra Götaland, vilket ökar risken för olyckor och försämrar tillgängligheten.
Löser en förbifart enbart trafiksäkerhetsproblem?
Fördelarna med en förbifart är många rent säkerhetsmässigt för dem som åker, cyklar eller går till skolan i Skene eller som ska ta sig till fotbollsträningen, stallet eller kanske bara vill korsa vägen. Får man bort den tunga trafiken, så skapar man också en tystare och säkrare miljö där luften blir bättre att andas.
Varför är buller så stort problem?
Trafiken, till exempel ljudet från stora långtradare i tätbebyggt område, är en stor del i samhällsbullret. För-utom att människor kan känna sig störda påverkas också hälsan negativt på flera sätt. Buller gör det svårare att somna, påverkar hur djupt vi sover och hur länge. Störande ljud påverkar också inlärning och prestation. Buller kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Varför är en utbyggt, mötesfri väg och en förbifart viktigt för framtiden?
Vägens betydelse ökar då Mark fortsätter att växa. Idag planeras det för 1000 nya bostäder i kommunen. Pendlingen spås öka i takt med att befolkningen växer och Landvetter Airport City expanderar. Det ställer betydligt högre krav på en bättre och ökad kollektivtrafik.
Vilka vill att länsväg 156 ska rustas upp?
Marks kommun, näringsliv och markbor anser med bred majoritet att länsväg 156 behöver rustas upp. Såväl Västsvenska Handelskammaren som Västra Götalandsregionen pekar också på vägens stora betydelse. Läns-vägen är ett prioriterat stråk och en viktig länk för transporter och kollektivtrafik i regionens strategi för att växa och utvecklas.
Hur mycket trafik går genom Skene centrum dagligen?
Dagligen passerar i nuläget cirka 12 000 fordon genom korsningen med trafikljus i Skene centrum – en siffra som skulle minska med nästan en tredjedel om en förbifart byggdes.
Cirka 3000 av kommunens invånare reser också under vardagar med kollektivtrafiken på länsväg 156. Ungefär 300 skolbarn reser med skolskjuts på vägen varje skoldag.
Trafikverket menade i en rapport att den ekonomiska nyttan är låg med en förbifart Skene?
Rapporten ifrågasattes av Marks kommun. Därför lät kommunen experter göra nya beräkningar som var mer omfattande. Experterna konstaterar att det finns ekonomisk nytta med att bygga en förbifart, inte minst utifrån att det minskar risken för olyckor.
Näringslivet i Mark anser också att förbifarten är den enskilt viktigaste åtgärden på väg 156 och anser att den är helt avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter.
Vad kommer detta kosta?
Förslaget är att kommunen ska hel- eller delfinansiera förbifarten eftersom den är så viktig.
Att det är en stor kostnad är utan tvivel, exakt hur stor är svårt att säga i dagsläget. Trafikverket beräknar kostnaden till någonstans mellan 180–340 miljoner kronor.
Kostnaden ska ställas mot de nyttor som kommunen bedömer kommer med en förbifart.
Att vänta på i en fortsatt oviss framtid, med statliga utredningar och eventuella resurstillskott kan inte ses som rimligt. I synnerhet inte då väntan redan pågått i 50 år.
Om vi ska få en bättre väg förbi Skene och ge samhället möjligheter att utvecklas inom en rimlig framtid, så är både en bredare, säkrare och snabbare länsväg tillsammans med en förbifart helt nödvändig.

Vilka nyttor ger en förbifart utanför Skene centrum?

Flyttas länsväg 156 bort från Skene centrum ger det möjlighet till flera förbättringar:
Minskad trafik:
Trafikmängden väntas minska med ungefär 30 procent eller 3700 fordon, varav en hel del är tung trafik. Tillsammans med olika säkerhetsåtgärder som sänkt hastighet minskar risken för trafikolyck-or mellan fordon och oskyddade trafikanter. Det betyder i sin tur minskat lidande för den enskilde och färre kostnader för samhället. Med varje sparat liv eller allvarlig olycka sparar samhället miljonbelopp per år.
En flytt av länsvägen betyder även att en stor del av den tunga trafiken samt transporter av farligt gods försvinner från centrum. Det minskar risken för utsläpp och olyckor med brandfarliga gaser och vätskor mitt bland bebyggelse och där människor vistas.
Säkrare för barn och unga:
Genom att flytta bort trafik och framför allt tung trafik med farligt gods kan säkrare passager för skoleleverna skapas. Idag måste många skolbarn förflytta sig över väg 156 beroende på vart de bor för att komma till och från skolan.
Tystare och renare miljö:
Minskad trafik och färre tunga fordon ger också mindre buller och bättre luftkvalitet, vilket är positivt för människors hälsa. Förutom att människor kan känna sig störda av buller påverkas också hälsan negativt på flera sätt. Buller gör det svårare att somna, påverkar hur djupt vi sover och hur länge. Störande ljud påverkar också inlärning och prestation. Buller kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Attraktivare fastigheter:
Marknadsvärdet för de fastigheter som ligger centralt kan antas öka då bullernivåerna sjunker.
Trevligare centrummiljö:
Med förbifarten kan en trevligare stadsmiljö skapas med attraktiva bostäder och lokaler. Åtgärder kan göras utmed Örbyvägen och Varbergsvägen där gatorna ges mer karaktär av stadsgata med ex-empelvis bredare gång- och cykelbanor och rader av träd.
Ökad trygghet:
En levande stadsmiljö där fler lokaler och verksamheter kan ha entréer ut mot gatan ger ofta en trygghet, liksom att det finns ögon som ser dig när du passerar efter mörkrets intrång. Platser med bra belysning där människor umgås även under kvällar och helger skapar ett levande centrum där fler vill vistas. Med mindre trafik kan sådana platser planeras närmare Örbyvägen och Varbergsvägen.
Välplanerade ytor med mycket grönska lockar fler besökare och med attraktiva lekplatser och mul-tifunktionella ytor kan liv skapas under alla säsonger med mötespunkter för alla typer av invånare och besökare.
Mer plats för bostäder och lokaler:
Med en ny förbifart frigörs ungefär 11 hektar mark för planering av ny bebyggelse eller påbyggnad av befintliga byggnader. Det finns också idag outnyttjade byggrätter som kan nyttjas. Nya de-taljplaner kan skapa nya bostads- och verksamhetsområden i direkt närhet till Varbergsvägen och Örbyvägen.
Ny busstation i centrum:
Det kommer ges möjlighet att etablera en ny busstation/hållplats vid rondellen i Skene om kollek-tivtrafiken leds om på den nya förbifarten. I närheten av detta område finns i aktuell gällande fördjupade översiktsplan utredda områden för nya bostäder.
Bättre kollektivtrafik:
Med en förbifart kan kollektivtrafiken planeras om för att utöka och skapa en snabbare regional trafik mot Göteborg med exempelvis direkta expressbussar. Genom att leda denna trafik via det övergripande vägnätet kan även en stor andel tung trafik lyftas bort från Varbergsvägen genom Skene och Kinna. Genom att styra upp kollektivtrafiken kan även en mer anpassad lokaltrafik förstärkas som i sin tur även är bättre ur tillgänglighetssynpunkt och kan utformas för mindre buller och bättre luftkvalité i tätorten.
Kortare restider och ökad tillgänglighet:

Tillgängligheten ökar och restiden förkortas för resor och transporter i riktning mot eller från Göteborg och Landvetter med start eller målpunkt i östra och sydöstra delarna av Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun