Parkering

Senast uppdaterad den 1 november 2022

När vi planerar trafiken och arbetar med trafiksäkerhetsfrågor så prioriterar vi att förbättra trafikmiljön för gående, cyklister och mopedister.

När det gäller trafiksäkerhetsfrågor samarbetar vi med Vägverket, NTF-Väst, polisen och olika intresseorganisationer.

Lokala trafikbestämmelser

Du kan läsa de särskilda lokala trafikbestämmelser i en trafikliggare som finns på Marks kommun. Den uppdateras också regelbundet. Allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon. Inom Marks kommun får, om inget annat särskilt anges, fordon parkeras på parkeringsplats, gata eller väg vardagar utom dag före sön- och helgdag under högst 24 timmar i följd.

Skateboardsåkning

På alla vägar, gator, torg och andra platser inom Marks kommun som används för trafik med motorfordon och på samtliga vägar eller platser inom Marks kommun som för annat än trafik med motorfordon är skateboardåkning förbjuden.

Dispenser

Tillfälliga dispenser från gällande trafikregler kan fås till exempel för tunga, breda eller långa transporter inom Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun