Parkering i Kinna

Senast uppdaterad den 8 september 2021

Det finns gott om parkeringsplatser i Kinna centrum. Exakt var i centrum du kommer att kunna parkera kommer dock att förändras fortlöpande under de närmaste åren eftersom det också byggs mycket. Här hittar du information om hur olika projekt kommer att påverka parkeringssituationen i centrum.

En centrumkärna i förändring

I centrum finns det många parkeringsplatser och alla allmänna parkeringar är gratis. Dock är det också mycket på gång i centrum, både i form av kommunala och privata projekt. Detta innebär att parkeringssituationen i centrum kommer att förändras ett antal gånger under de kommande åren – det kommer alltid att finnas parkeringsplatser, men exakt var du hittar dem kommer att variera. Här publicerar vi information om hur parkeringsutbudet förändras.

I kartbilden nedan kan du se var i Kinna centrum det är möjligt att parkera och hur situationen kommer att förändras under de närmaste åren. Om du klickar på kartbilden får du se den i större format.

Parkeringskarta Kinna centrum

Nuläget

I slutet av sommaren 2021 stängdes Viskadalsbanan för trafik, som en del i Trafikverkets arbete med att rusta upp järnvägen. Banan kommer att vara stängd för tågtrafik under ett år och under denna period kommer vi också att bygga ett nytt resecentrum i Kinna, vilket planeras vara klart hösten 2022. Under perioden fram till dess kommer utbudet av pendelparkeringar vid stationen att vara något färre.

Till höstterminen 2021 stod också den nya Lyckeskolan klar, vilket innebär att den grusade parkeringsplatsen väster om Mor Kerstins väg som under byggnadstiden använts av hantverkare nu blivit allmänt tillgänglig. Under hösten 2021 kommer den gamla Lyckeskolan att rivas för att lämna plats för bland annat ett nytt parkeringshus.

Bostadsbyggnation i kvarteret Överås

I det blivande kvarteret Överås – det vill säga det som idag utgör parkeringsplatsen väster om Systembolaget – planerar fastighetsägaren att bygga nya bostäder. När arbetet kommer att starta beror på när den nya detaljplanen för området vinner laga kraft och är naturligtvis i slutändan också en fråga för den privata fastighetsägaren. När byggnationen väl påbörjas innebär det att ganska många av de parkeringsplatser som idag finns här försvinner. Om detta innebär att det blir ont om parkeringsplatser centralt har vi goda möjligheter att lösa det tillfälligt på den yta där den gamla Lyckeskolan tidigare stod.

Nytt parkeringshus byggs och Lyckegaraget avvecklas

Eftersom det om några år ska byggas nya bostäder där Lyckegaraget ligger idag kommer kommunen att bygga ett nytt parkeringshus mellan Lyckeskolans idrottshall och Lilla Lyckegatan. Parkeringshuset planeras stå klart i början av 2023 och kommer att rymma drygt 260 parkeringsplatser.

När det nya parkeringshuset finns på plats kan det gamla Lyckegaraget avvecklas.

Kvarteret Folkskolan byggs

När detaljplanen för det som ska bli kvarteret Folkskolan har vunnit laga kraft och området har förberetts med bland annat nya VA-ledningar kan byggnationen av det som kallas för kvarteret Folkskolan inledas. Projektet kommer att innebära ett stort antal nya, centralt belägna bostäder i Kinna och byggnationen beräknas inledas omkring år 2024, för att färdigställas etappvis fram till cirka 2032. Parkering till de nya bostäderna löser man inom själva kvarteret.

Publicerad av: Marks kommun