Ansökningstider bidrag

Senast uppdaterad den 17 november 2017

Här hittar du ansökningstider som gäller för samtliga bidrag. Ansökningar sändes till Marks kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 511 80 Kinna.

Ansökningstider

Bidrag Ansökningstid
Registrering av ny förening Efter föreningens bildande
Startbidrag Tidigast 6 månader efter 
föreningens bildande
Grundbidrag
Lokal- och skötselbidrag
Senast tre månader 
efter årsmötet
Lokalt aktivitetsstöd för
barn och unga
15 augusti respektive 
15 februari
Lokalt aktivitetsstöd från
65 år
15 augusti respektive 
15 februari
Underhålls- och 
reparationsbidrag
Senast 15 augusti året
innan investeringsåret
Kartbidrag Senast 15 augusti året
innan investeringsåret
Driftbidrag samlingslokaler

Senast tre månader
efter årsmötet

Offentligt kulturuppdrag Senast 31 oktober för 
nästkommande period
Kulturarrangemangsbidrag Löpande under året
Snabba pengar

Fortlöpande under året

Söks via formulär på sidan 
Snabba pengar

Projektbidrag Senast den 15 april 
respektive den 15 oktober
Publikation/Produktions-
bidrag
Senast den 15 april 
respektive den 15 oktober
Fria lån av Kinnaborgssalen Löpande under året
Bidrag till studieförbund Senast 15 april, se 
bidragsregler då det 
saknas ansökningsblankett
Driftbidrag för pensionärs-
föreningar, handikapp-
föreningar och socialt
utsatta grupper
Senast 31 mars
Särskilt lokalbidrag för 
pensionärsföreningar, 
handikappföreningar och
socialt utsatta grupper
Senast 31 mars

Publicerad av: Marks kommun