Bidrag och regler 2018

Senast uppdaterad den 12 december 2017

Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag syftar till att stödja och stimulera
den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten och folkhälsoinsatser i Marks
kommun. Verksamheten ska främja integration och mångfald.
Bidragsansökningar till förmån för barn, ungdomar och äldre (65+)
prioriteras.

Nya bidragsregler gäller från och med den 1 januari 2018 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om bidragsregler.

Bidrag betalas inte ut till:

 • förening som får bidrag för samma verksamhet från samma och/eller annan kommunal nämnd eller från annan aktör
 • skol- och föräldraföreningar (för folkhälsobidrag gäller andra regler)
 • insamlings- och stödorganisationer (för folkhälsobidrag gäller andra regler)
 • politiska partiföreningar (dessa får partistöd)
 • församlingar och trossamfund.

Dessa krav ställs för att en förening ska vara godkänd samt registrerad och därmed bidragsberättigad
Föreningen ska:

 • ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun
 • vara öppen för alla
 • ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar
 • ha antagit stadgar
 • ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer
 • hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns
 • ha en uppdaterad medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i
  förhållande till verksamhetens omfattning och syfte
 • ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning
  samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering

All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.

Undantag

Publikations- och produktionsbidrag samt Ungdomsbidrag för aktivitet kan även sökas av grupper och enskilda.
Mer att läsa om respektive bidrag finns i Bidragsregler 2018

Bidrag till studieförbund

För att vara ett bidragsberättigat studieförbund ska respektive studieförbunds  riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.

Bidrag till SISU Idrottsutbildarna beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Bidrag Ansökningstid Blankett
Registrering av ny förening Efter föreningens bildande KFF1400
Startbidrag Efter första årsmötet KFF1401
Grund-, lokal- och skötselbidrag Senast två månader efter årsmötet, bidraget baseras på förra årets verksamhet KFF1402
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) Senast 25 augusti respektive 25 februari  *
Kommunalt aktivitetsstöd (AKO) Senast 25 augusti respektive 25 februari  *
Anläggning- och underhållsbidrag Senast 15 augusti året innan investeringsåret KFF1404
Akutstöd Söks löpande  **
Kartproduktionsbidrag Söks löpande  *
Driftbidrag till godkända samlingslokaler Senast två månader efter årsmötet KFF1405
Publikations/Produktionsbidrag Senast 15 april respektive 15 oktober KFF1407
Kulturarrangemangsbidrag Söks löpande KFF1409
Evenemangsbidrag Söks löpande  *
Ungdomsbidrag för aktivitet Söks löpande  ***
Offentligt kulturuppdrag Senast 31 oktober för nästkommande period KFF1408
Kinnaborgssalen Söks löpande KFF1410
Folkhälsobidrag Senast 28 februari KFF1701

* Kontakta oss på telefon: 0320 21 72 34

** Mejlas till kfn@mark.se

*** Sök via formulär Ungdomsbidrag

Länk till blankettarkivet

Ansökningar kan mejlas eller skickas in till: 
Marks kommun, kultur- och fritidsförvatningen. 511 80 Kinna

Kontakt gällande folhälsobidrag
Mejladress: folkhalsan@mark.se

Publicerad av: Marks kommun