IOP - satsning på utökat samarbete

Senast uppdaterad den 21 augusti 2023

Marks kommun satsar på utökat samarbete med organisationer och föreningar. Kommunstyrelsen i Marks kommun har fattat beslut om att införa IOP, Idéburet offentligt partnerskap.

 IOP innebär att kommunen kan samverka med en idéburen organisation om en specifik verksamhet som vänder sig till invånarna i Marks kommun och är till nytta för samhället. Det är viktigt att samverkan bygger på initiativ från den idéburna organisationen. Samverkan kan ske som ett komplement till kommunens verksamhet där kommunen ser att det finns anledning att på olika sätt stödja det arbete som den idéburna organisationen bedriver eller planerar att utföra. Parterna bidrar på olika sätt i samverkan, men det behöver inte ske i form av pengar. Andra resurser som tid, volontärinsatser, tillgång till fastigheter och kunskap kan också ingå.

Ett särskilt avtal tecknas

Samverkan sker genom att en särskild överenskommelse, så kallat IOP-avtal, tecknas mellan den idéburna organisationen och kommunen. För att avtal ska kunna tecknas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda och det handlar om att det ska gälla ett område som kommunen får hantera, att det inte är något som kommunen måste upphandla och att det inte kan ses som en konkurrenssnedvridning. 

IOP inget hinder för föreningsbidrag

IOP är något annat än traditionella föreningsbidrag och ersätter alltså inte de föreningsbidrag som finns idag. Det är därmed möjligt för en organisation att få föreningsbidrag och andra bidrag från kommunen samt även ha IOP-avtal med kommunen. 

Vilka IOP-avtal som tecknas beror på vilka initiativ som tas av organisationerna och vilka behov som uppstår i samhället. Exempelvis kan det handla om stödinsatser för utsatta grupper i samhället.

Är du intresserad av ett samarbete med Marks kommun?

Tillhör du en förening eller organisation och är intresserad av att ingå ett IOP-avtal med Marks kommun? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Publicerad av: Marks kommun