Riktlinjer för föreningsbidrag 2023

Senast uppdaterad den 5 januari 2023

Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten och folkhälsoinsatser i Marks kommun. Verksamheten ska främja integration och mångfald. Bidragsansökningar till förmån för barn, ungdomar och äldre (65+) prioriteras.

Riktlinjer för föreningsbidrag gäller från och med den 1 januari 2023 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om bidragsregler.

Bidrag betalas inte ut till:

 • förening som får bidrag för samma verksamhet från samma och/eller annan kommunal nämnd
 • skol- och föräldraföreningar (för folkhälsobidrag gäller andra regler)
 • insamlings- och stödorganisationer
 • politiska partiföreningar (dessa får partistöd)
 • församlingar och trossamfund
 • ekonomiska föreningar
 • sammanslutninger av näringsidkare eller föreningar med koppling till företag
 • byalag
 • paraply- och samorganisationer

Dessa krav ställs för att en förening ska vara godkänd samt registrerad och därmed bidragsberättigad
Föreningen ska:

 • vara ideell
 • ha ett organisationsnummer
 • ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun
 • vara öppen för alla
 • ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar
 • ha antagit stadgar
 • ha stadgeenligt vald styrelse med ordförande, kassör och sekreterare samt revisorer
 • hålla årsmöte där balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse godkänns och årligen inkomma med uppdaterade årsmöteshandlningar till kultur- och fritidsförvaltningen
 • ha en uppdaterad medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i
  förhållande till verksamhetens omfattning och syfte
 • ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning
  samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering

All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.

Bidrag till studieförbund

För att vara ett bidragsberättigat studieförbund ska respektive studieförbunds  riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.

Bidrag till SISU Idrottsutbildarna beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Bidrag När görs ansökan? Blankett
Registrering av ny förening Efter föreningens bildande *
Startbidrag Efter första årsmötet *
Grund-, lokal- och skötselbidrag Senast två månader efter årsmötet, bidraget baseras på förra årets verksamhet *
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) Senast 25 augusti respektive 25 februari *
Kommunalt aktivitetsstöd (AKO) Senast 25 augusti respektive 25 februari *
Anläggning- och underhållsbidrag Senast 15 augusti året innan investeringsåret *
Akutstöd Löpande *
Kartproduktionsbidrag Senast 15 augusti året innan investeringsåret *
Driftbidrag till godkända samlingslokaler Senast två månader efter årsmötet *
Kulturbidrag Senast 6 veckor före genomförandedatum *
Evenemangsbidrag Senast 6 veckor före evenemangsdatum *
Snabba pengar Löpande **
Kinnaborgssalen Löpande, senast 6 veckor före arrangemanget ***

* Söks med inloggning via Interbook Go

** Sök via formulär Snabba pengar

*** Söks på blankett Länk till blankettarkivet

Kontakt gällande bidragsfrågor: ingrid.gustafsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun