Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Senast uppdaterad den 18 januari 2024

Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten och folkhälsoinsatser i Marks kommun. Verksamheten ska främja integration och mångfald. Bidragsansökningar till förmån för barn, ungdomar och äldre (65+) prioriteras.

Riktlinjer för stöd till ideellla föreningar gäller från och med den 1 januari 2024 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om stöd till ideella föreningar. 
Du kan hitta de beslutade riktlinjerna för 2024 som gäller från och med 1 januari 2024 längst ned på sidan. 

Bidrag betalas inte ut till:

 • förening som får bidrag för samma verksamhet från samma och/eller annan kommunal nämnd
 • skol- och föräldraföreningar (för folkhälsobidrag gäller andra regler)
 • insamlings- och stödorganisationer
 • politiska partiföreningar (dessa får partistöd)
 • församlingar och trossamfund
 • ekonomiska föreningar
 • sammanslutninger av näringsidkare eller föreningar med koppling till företag
 • byalag
 • paraply- och samorganisationer

Dessa krav ställs för att en förening ska vara godkänd samt registrerad och därmed bidragsberättigad
Föreningen ska:

 • vara ideell
 • ha ett organisationsnummer
 • ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun
 • vara öppen för alla
 • ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar
 • ha antagit stadgar
 • ha stadgeenligt vald styrelse med funktionerna ordförande, kassör och sekreterare samt valda revisorer
 • hålla årsmöte där balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse godkänns och årligen inkomma med uppdaterade årsmöteshandlingar(signerat årsmötesprotokoll med namn och personnummer på firmatecknare, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport samt signerad revisionsberättelse) till kultur- och fritidsförvaltningen
 • ha en uppdaterad medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i
  förhållande till verksamhetens omfattning och syfte*
 • ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning
  samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering
 • ge ledsagare till personer med funktionsnedsättning fri entré till arrangemang om föreningen får kommunalt stöd

All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.
*Undantag görs gällande medlemsavgift för barn- och ungdomsföreningar.
Bidrag till studieförbund

För att vara ett bidragsberättigat studieförbund ska respektive studieförbunds  riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.

Bidrag till SISU Idrottsutbildarna beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

 

Kontakt gällande bidragsfrågor: ingrid.gustafsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun