Stödåtgärder till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

Senast uppdaterad den 19 maj 2020

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för individ och samhälle, inte minst ekonomiskt. Vi har alla tvingats anpassa våra dagliga beteenden och aktiviteter för att minska smittspridning. Effekterna kommer troligtvis att vara långvariga. Det är därför viktigt att vi anpassar oss efter situationen som råder - vi måste alla hjälpas åt!

Kommunen har som ambition att stödja Marks kommuns bidragsberättigade föreningar där det finns ett påvisat behov.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut enligt nedan:

 • Att följande stödåtgärder gäller bidragsberättigade föreningar.
 • Att stödåtgärderna syftar till att mildra coronapandemins negativa ekonomiska effekter.
 • Att stöd till verksamhet för barn- och unga mellan 7–25 år samt äldre, 65 + prioriteras.
 • Att ingen hyra debiteras för kommunala bokningsbara anläggningar för perioden mars, april, maj och juni 2020. Med kommunala anläggningar avses gymnastiksalar, idrottshallar, utomhusidrottsanläggningar samt klubb- och mötesrum som är tillgängliga för löpande uthyrning per timme.
 • Att gratis avbokning gäller, oavsett avbokningsregler, under mars, april, maj och juni 2020.
 • Att lokalt och kommunalt aktivitetsstöd (LOK och AKO) garanteras samma nivå som för 2019 om inte högre siffror presenteras för 2020.
  Föreningarna rapporterar in som vanligt för 2020.
 • Att ett covid-19 akutbidrag för föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av pandemins effekter införs. Föreningar med egna anläggningar eller som hyr av annan part än kommunen och vilka bedriver barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7–25 år samt verksamhet för äldre, 65 + prioriteras. Vid bedömning tas hänsyn till föreningens totala ekonomi. Se bilaga nedan för regler.
 • Att ge dispens för sen inlämning av årliga handlingar i samband med att årsmötet blir försenat.
 • Att ge anstånd med betalning av fakturor till kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Att en tillfällig förändring av studieförbundens verksamhet år 2020 inte ska utgöra underlag vid fördelning av de framtida kommunbidragen.
 • Att förvaltningen ges i uppdrag att sprida informationen om beslutade stödåtgärder till föreningslivet på lämpligt sätt, samt att även stödja föreningslivet med aktuell information om eventuella statliga och/eller andra stöd kopplade till coronapandemin och som kan sökas av föreningslivet.

Frågor och ansökningar om covid-19 akutbidrag skickas senast
den 1 september 2020 till kfn@mark.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun