Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet

Senast uppdaterad den 17 januari 2022

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett bidrag till föreningar för att nå ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet.

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet

Syftet med bidraget är att nå ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet genom att utveckla nya verksamhetsformer.

Vad kan föreningen få utvecklingsbidrag för?

Föreningar kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser som riktar sig till prioriterade målgrupper och som handlar om att etablera nya verksamhetsformer. Verksamheten ska inte vara del av ordinarie verksamhet, Verksamheten ska vara avgiftsfri och öppen för alla ungdomar.

Prioriterade målgrupper:

 • Ungdomar 13─19 år
 • Ungdomar som inte är aktiva i någon idrotts- eller kulturverksamhet.
 • Ungdomar som inte vill delta i ordinarie verksamhet utan ha någonstans att vara på fritiden.
 • Ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Tjejer

Vad krävs för att kunna söka utvecklingsbidrag?

Föreningen måste uppfylla kultur- och fritidsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.

Hur mycket kan föreningen få i utvecklingsbidrag?

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende.

När kan föreningen söka utvecklingsbidrag?

Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in i god tid innan satsningen ska starta. Bidraget söks för ett år i taget.

Hur ska föreningen redovisa?

Förening som beviljats bidrag ska för bidragsgivare redovisa hur bidraget använts tillsammans med uppgifter om föreningens ekonomi och resultat i relation till syfte och mål med bidragsformen. Redovisningen ska göras innan verksamhetsårets slut. Aktuella underlag ska bifogas. Om redovisning inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Redovisning som inte kompletteras med de handlingar som begärts ska inte godkännas. Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser under året, som medför markanta avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget.

Vid förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt utreda den uppkomna situationen. Bidragsgivande nämnd kan besluta om återbetalning om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att verksamheten ändrats eller i övriga förhållanden väsentligt förändrats jämfört med vad föreningen angett i ansökan. Nytt bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen redovisat hur tidigare beviljat bidrag använts.

Hur söker min förening utvecklingsbidrag?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av:

 • Vad föreningen avser att göra.
 • Mål och vilken långsiktig effekt insatsen tänkt ge.
 • Målgrupp(er)
 • Tidsplan
 • Eventuella samarbetspartners
 • Belopp som ansökan gäller med en detaljerad budget.
 • Beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer.

Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en förening som ansvarar för bidragsansökan.

Ansökan skickas till kfn@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun