Utvecklingsbidrag

Senast uppdaterad den 1 november 2022

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett bidrag till föreningar för att nå ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet.

Utvecklingsbidrag

Syftet med bidraget är att nå barn och ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet genom att utveckla nya verksamhetsformer.

Vad kan föreningen få utvecklingsbidrag för?

Föreningar kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser som handlar om att etablera nya verksamhetsformer. Verksamheten ska inte vara del av ordinarie verksamhet. Verksamheten ska vara avgiftsfri och öppen för alla barn och ungdomar.

Prioriterade målgrupper:

 • Ungdomar 13─19 år
 • Ungdomar som inte är aktiva i någon idrotts- eller kulturverksamhet
 • Ungdomar som inte vill delta i ordinarie verksamhet utan ha någonstans att vara på fritiden
 • Ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund
 • Tjejer

Vad krävs för att kunna söka utvecklingsbidrag?

Föreningen måste uppfylla kultur- och fritidsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.

Hur mycket kan föreningen få i utvecklingsbidrag?

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende.

När kan föreningen söka utvecklingsbidrag?

Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året och skickas in i god tid före insatsens start. Bidraget söks för ett år i taget.

Hur söker min förening utvecklingsbidrag?

Ansökan ska bland annat innehålla en beskrivning av:

 • Vad föreningen avser att göra
 • Syfte och mål
 • Målgrupp(er)
 • Tidsplan
 • Eventuella samarbetspartners
 • Belopp som ansökan gäller med en detaljerad budget
 • Beviljade och ansökta bidrag från andra finansiärer

Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en förening som ansvarar för bidragsansökan. Ansökan sker via inloggning i programmet Interbook Go. 

Hur marknadsför föreningen projektet?

Föreningen sköter själv sin marknadsföring på lämpligt sätt. Ange gärna att insatserna sker med stöd av Marks kommun. Här kan du ladda ned Marks kommuns logotyper

Hur ska föreningen redovisa?

Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget använts tillsammans med uppgifter om föreningens ekonomi och resultat i relation till syfte och mål med bidragsformen. Redovisningen ska göras innan verksamhetsårets slut. Aktuella underlag ska bifogas. Redovisning sker via inloggning i programmet Interbook Go.

Villkor

Om redovisning inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Redovisning som inte kompletteras med de handlingar som begärts ska inte godkännas. Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser under året, som medför markanta avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget. Nytt bidrag kan inte bli aktuellt förrän föreningen redovisat hur tidigare beviljat bidrag använts.

Eventuella frågor skickas till forening@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun