Projekt och nätverk

Viskan vid stranden i Rydal

Foto: Per Christiansen

Senast uppdaterad den 8 september 2021

Rydals museum medverkar i nedanstående projekt och nätverk.

BeCULTOUR

Kulturturism som motor i platsers utveckling. Rydal i fokus i europeiskt forskningsprojekt


Kulturmiljöer och äldre kulturlandskap är attraktiva besöksmål och intresset för att besöka dem har ökat sedan flera år. Pandemin har bara förstärkt den trenden. Besökare genererar intäkter till platsen och lokala företag men man riskerar att bli säsongsberoende. Vi skall därför i projektet BeCULTOUR fokusera på hur man kan stärka kopplingen mellan besöksnäringen och övrig utveckling på platsen. Hur tar vi tillvara på möjligheten att allt fler uppskattar kulturmiljöer som Rydal? Kan vi få fler att flytta hit eller etablera företag på platsen. Hur kan nya samarbeten och innovationer mellan företag och aktörer på platsen stärkas?

BeCULTOUR är ett treårigt europeiskt forskningsprojekt inom Horizon 2020. Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, Karlsborgs kommun och Marks kommun kommer att samarbeta med fem andra regioner samt flera universitet under tre år.
Två industrihistoriska besöksmål, Rydal och Forsvik är i fokus.

Tillsammans med företag, föreningar och personer i Rydal kommer förslag tas fram för att se  hur man kan stärka platsens utveckling långsiktigt. Det mest innovativa förslaget kommer att kunna delta i ett stort Hackaton i Bryssel nästa år och få hjälp att utveckla sin idé vidare.

Inom ramen för BeCULTOUR kommer vi att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för Forsvik och Rydal där vi också har konkreta förslag på hur insatserna skall finansieras.

Vi behöver din hjälp med en besöksenkät

Mark är en underbar plats att besöka och bo på, men vi vill ha hjälp att göra den ännu bättre. Inom BeCULTOUR gör vi nu en besöksundersökning om hur ni upplever ert besök hos oss. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna göra Mark ännu bättre för både boende och tillfälliga besökare.
Länk till enkäten (på svenska) hittar du här.

Länk till enkäten (på engelska) hittar du här.

 

Mer information om projektet finns här. 

  

 

 

Art Center Sjuhärad

Projektet är ett samverkansprojekt av och med Teater Nu (Boy konsthall) i Bollebygd, Drömfabriken i Uddebo samt Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt vävcenter i Rydal.  

Aktörerna i Art Center Sjuhärad vill gemensamt verka för ett vitalt och attraktivt Sjuhärad, där kulturen är en drivande kraft i den lokala utvecklingen. Projektet vill möjliggöra gränsöverskridande möten och överraskande korsbefruktningar. Med utgångspunkt i samarbetsparternas egenarter och kompetenser undersöks hur samverkan kan möjliggöras för att ta ett större grepp kring utvecklingsarbetet. Projektet ämnar även tillgängliggöra respektive aktörers program till en bredare publik. 

Projektaktörerna vill att Sjuhärad ska vara en eftertraktad och prestigefylld residensplats för konstnärer och ett attraktivt resmål för nationella likväl som internationella gäster. Vår vision är ett Sjuhärad, med noderna Rydal, Bollebygd och Uddebo, som ligger i framkant när det kommer till att locka konstnärer av internationell tyngd, och som satsar på utvecklingen av samarbetsprocesser, där vi tillsammans formar visioner för en ny kultur som sätter landsbygden i centrum. Ett konstcentra som vilar på tre ben - hållbarhet för framtiden, innovation och inkludering. 

Projektet är en försökshub och en igångsättare som tar ut en riktning för framtiden. Erfarenheterna och lärdomarna kommer inte endast projektgruppens organisationer till gagn utan dessa kommer spridas vidare till aktörer i Sjuhärad samt Västra Götalandsregionen i stort. 

Projektet görs med stöd av Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.

 

 

Prisma

Prisma Västra Götaland är en digital arena och mötesplats för regionens industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag.  På den digitala plattformen presenteras regionens industrihistoria i form av bilder och berättelser.  

Inom Prisma Västra Götaland har en Kulturturismgrupp skapats. Syftet med gruppen är att stärka hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism i regionala strategier samt att utveckla innovativa lösningar för dessa områden.  Rydals museum ingår i denna kulturturismgrupp tillsammans med NAV, Hembygd Väst, Maritimt i Väst , Innovatum, Borås museer och Turistrådet Västsverige.  

Mer information finns på:  https://www.prismavg.se/

 

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker

“Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” är ett konstnärsdrivet, processbaserat och tvärdisciplinärt projekt som utforskar människors relationer och möten med Viskan. Projektet har föregåtts av förstudien Skimmer och härvor i Viskadalen.

Theo Ågren och Thomas Laurien från HDK-Valand kommer tillsammans med en rad andra att under 2020-23 utforska människors relationer och möten med Viskan. Som inledning har ett publikt projektrum på Rydals museum skapats där workshoppar kommer att genomföras.

Under årtusenden har människor kunnat leva och arbeta i området runt Viskan – tack vare just Viskan. Men denna vattenkropp har inte alltid behandlats så väl av oss människor. I Viskans bottnar ligger till exempel gifter från industrier, och fiskars möjligheter att röra sig fritt hindras av en mängd kraftverk och dammar.

Projektet undersöker hur andra slags relationer kan utvecklas – relationer som bygger på respekt och omsorg istället för dominans och förstörelse. Projektet intar ett posthumanistiskt perspektiv vilket i korthet innebär en ansats och en ambition att uppmärksamma intressen och behov som även handlar om djur, växter och annat levande. Vad händer i ett samhälle när vi på allvar börjar uppmärksamma intressen och behov från mer än människor? Hur kan konsten vara del i en sådan förändring av hur vi ser på världen och hur vi förstår oss själva som människor?

Projektet kommer att arrangera föreläsningar, utställningar och workshoppar där insamlandet av berättelser om människors relationer till Viskan fortsätter. Berättelserna kommer att ligga till grund för en rad delprojekt där konstnärer, personer med andra bakgrunder och boende i området tillsammans utforskar Viskan. Ett större publikt seminarium äger rum på Textilhögskolan i Borås den 10 september. Inbjudna är bland andra konstnären Caroline Mårtensson samt representanter från ”Konstbiotopen”/Konsthall Norra Kvarken och ”Naturen tar över”/Österängens konsthall.

Thomas Laurien är designer och lärare/forskare på HDK- Valand - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Under senare år har hans egen konstnärliga verksamhet och undervisning kommit att präglas av posthumanistiska perspektiv.

Theo Ågren är verksam som konstnär och lärare på HDK - Valand - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Våren 2018 curerade han två utställningar om keramikern Kerstin Danielsson. I samband med dessa utställningar på Borås Konstmuseum och Rydals museum gav han också ut boken “Med händerna i leran – En bok om Kerstin Danielsson”.

Projektet görs i samarbete med Rydals museum och Textilmuseet, och finansieras inledningsvis främst av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

På deras webbsida får du aktuell information och du kan ta del av berättelser: https://www.skimmerochharvor.net/

 

Textilmaskinnätverket

Textilmaskinnätverket är ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Nätverket är en samlingsplats för alla som har behov, kunskap och intresse av textilmaskiner och textilproduktion. Rydals museum medverkar i nätverkets arbetsgrupp. Läs mer på sidan: https://textilmaskin.se/

Publicerad av: Marks kommun