Projekt och nätverk

Senast uppdaterad den 26 juni 2020

Rydals museum medverkar i nedanstående projekt och nätverk.

Art Center Sjuhärad

Projektet är ett samverkansprojekt av och med Teater Nu (Boy konsthall) i Bollebygd, Drömfabriken i Uddebo samt Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt vävcenter i Rydal.  

Aktörerna i Art Center Sjuhärad vill gemensamt verka för ett vitalt och attraktivt Sjuhärad, där kulturen är en drivande kraft i den lokala utvecklingen. Projektet vill möjliggöra gränsöverskridande möten och överraskande korsbefruktningar. Med utgångspunkt i samarbetsparternas egenarter och kompetenser undersöks hur samverkan kan möjliggöras för att ta ett större grepp kring utvecklingsarbetet. Projektet ämnar även tillgängliggöra respektive aktörers program till en bredare publik. 

Projektaktörerna vill att Sjuhärad ska vara en eftertraktad och prestigefylld residensplats för konstnärer och ett attraktivt resmål för nationella likväl som internationella gäster. Vår vision är ett Sjuhärad, med noderna Rydal, Bollebygd och Uddebo, som ligger i framkant när det kommer till att locka konstnärer av internationell tyngd, och som satsar på utvecklingen av samarbetsprocesser, där vi tillsammans formar visioner för en ny kultur som sätter landsbygden i centrum. Ett konstcentra som vilar på tre ben - hållbarhet för framtiden, innovation och inkludering. 

Projektet är en försökshub och en igångsättare som tar ut en riktning för framtiden. Erfarenheterna och lärdomarna kommer inte endast projektgruppens organisationer till gagn utan dessa kommer spridas vidare till aktörer i Sjuhärad samt Västra Götalandsregionen i stort. 

Projektet görs med stöd av Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.

 

 

Prisma

Prisma Västra Götaland är en digital arena och mötesplats för regionens industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag.  På den digitala plattformen presenteras regionens industrihistoria i form av bilder och berättelser.  

Inom Prisma Västra Götaland har en Kulturturismgrupp skapats. Syftet med gruppen är att stärka hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism i regionala strategier samt att utveckla innovativa lösningar för dessa områden.  Rydals museum ingår i denna kulturturismgrupp tillsammans med NAV, Hembygd Väst, Maritimt i Väst , Innovatum, Borås museer och Turistrådet Västsverige.  

Mer information finns på:  https://www.prismavg.se/

 

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker

“Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” är ett konstnärsdrivet, processbaserat och tvärdisciplinärt projekt som utforskar människors relationer och möten med Viskan. Projektet har föregåtts av förstudien Skimmer och härvor i Viskadalen.

Theo Ågren och Thomas Laurien från HDK-Valand kommer tillsammans med en rad andra att under 2020-23 utforska människors relationer och möten med Viskan. Som inledning har ett publikt projektrum på Rydals museum skapats där workshoppar kommer att genomföras.

Under årtusenden har människor kunnat leva och arbeta i området runt Viskan – tack vare just Viskan. Men denna vattenkropp har inte alltid behandlats så väl av oss människor. I Viskans bottnar ligger till exempel gifter från industrier, och fiskars möjligheter att röra sig fritt hindras av en mängd kraftverk och dammar.

Projektet undersöker hur andra slags relationer kan utvecklas – relationer som bygger på respekt och omsorg istället för dominans och förstörelse. Projektet intar ett posthumanistiskt perspektiv vilket i korthet innebär en ansats och en ambition att uppmärksamma intressen och behov som även handlar om djur, växter och annat levande. Vad händer i ett samhälle när vi på allvar börjar uppmärksamma intressen och behov från mer än människor? Hur kan konsten vara del i en sådan förändring av hur vi ser på världen och hur vi förstår oss själva som människor?

Projektet kommer att arrangera föreläsningar, utställningar och workshoppar där insamlandet av berättelser om människors relationer till Viskan fortsätter. Berättelserna kommer att ligga till grund för en rad delprojekt där konstnärer, personer med andra bakgrunder och boende i området tillsammans utforskar Viskan. Ett större publikt seminarium äger rum på Textilhögskolan i Borås den 10 september. Inbjudna är bland andra konstnären Caroline Mårtensson samt representanter från ”Konstbiotopen”/Konsthall Norra Kvarken och ”Naturen tar över”/Österängens konsthall.

Thomas Laurien är designer och lärare/forskare på HDK- Valand - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Under senare år har hans egen konstnärliga verksamhet och undervisning kommit att präglas av posthumanistiska perspektiv.

Theo Ågren är verksam som konstnär och lärare på HDK - Valand - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Våren 2018 curerade han två utställningar om keramikern Kerstin Danielsson. I samband med dessa utställningar på Borås Konstmuseum och Rydals museum gav han också ut boken “Med händerna i leran – En bok om Kerstin Danielsson”.

Projektet görs i samarbete med Rydals museum och Textilmuseet, och finansieras inledningsvis främst av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

På deras websida får du aktuell information och du kan ta del av berättelser: https://www.skimmerochharvor.net/

 

Textilmaskinnätverket

Textilmaskinnätverket är ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Nätverket är en samlingsplats för alla som har behov, kunskap och intresse av textilmaskiner och textilproduktion. Rydals museum medverkar i nätverkets arbetsgrupp. Läs mer på sidan: https://textilmaskin.se/

Publicerad av: Marks kommun