Projekt och nätverk

Viskan vid stranden i Rydal

Foto: Per Christiansen

Senast uppdaterad den 28 september 2023

Rydals museum medverkar i nedanstående projekt och nätverk. Flera av dem fokuserar på frågor kopplade till klimat och miljö eller ekonomisk och social hållbarhet.

BeCULTOUR

Kulturturismen ses som motor i platsers utveckling i det europeiska forskningsprojekt som Rydal medverkar i. 

Kulturmiljöer och äldre kulturlandskap är attraktiva besöksmål och intresset för att besöka dem har ökat sedan flera år. Pandemin har bara förstärkt den trenden. Besökare genererar intäkter till platsen och lokala företag men man riskerar att bli säsongsberoende. I projektet BeCULTOUR fokusera vi på hur man kan stärka kopplingen mellan besöksnäringen och övrig utveckling på platsen. Hur kan vi tillvarata möjligheten att fler uppskattar kulturmiljöer som Rydal? Kan vi få fler att flytta hit eller etablera företag på platsen. Hur kan nya samarbeten och innovationer mellan företag och aktörer på platsen stärkas?

Om projektet

BeCULTOUR är ett treårigt europeiskt forskningsprojekt inom Horizon 2020. Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, Karlsborgs kommun och Marks kommun samarbetar med fem andra regioner samt flera universitet under tre år. Två industrihistoriska besöksmål, Rydal och Forsvik är i fokus.

De mest innovativa förslagen har gått vidare

Tillsammans med företag, föreningar och personer i Rydal har förslag tagits fram för att se hur man kan stärka platsens utveckling långsiktigt. Det mest innovativa förslagen deltog i ett stort Hackaton i Bryssel hösten 2022 och få nu hjälp att utveckla sin idé vidare. De två idéer som är kopplade till Rydal, är Create, Design & Engage och Prova-Bo - Long-term rentals.  Det ena förslaget , Create, Design & Engage är ett samarbete med Saltaire Inspired, som Rydals museum redan tidigare har kontakt med inom eventet Lysande fönster i Rydal. Det andra förslaget, Prova Bo – long-term rentals är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Rydals Byalag. De båda förslagen presenteras i länkade dokument längst ner på denna webbplats.

Utvecklingsplan

Inom ramen för BeCULTOUR har långsiktiga utvecklingsplaner för Forsvik och Rydal tagits fram. Under 2023 arbetar vi med att ta fram konkreta förslag på hur insatserna skall finansieras. Rydals utvecklingsplan presenteras i ett länkat dokument längst ner på denna webbplats.

 

Mer information om projektet finns här. 

  

 

 

Art Center Sjuhärad

Projektet Art Center Sjuhärad är avslutat, men har omvandlats till ett nätverk mellan parterna Teater Nu (Boy konsthall) i Bollebygd, Drömfabriken i Uddebo samt Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt vävcenter i Rydal. 

Samverkan och möjliggörare

Aktörerna i Art Center Sjuhärad vill gemensamt verka för ett vitalt och attraktivt Sjuhärad, där kulturen är en drivande kraft i den lokala utvecklingen. Nätverket  vill möjliggöra gränsöverskridande möten och överraskande korsbefruktningar. Med utgångspunkt i samarbetsparternas egenarter och kompetenser undersöks hur samverkan kan möjliggöras för att ta ett större grepp kring utvecklingsarbetet. Nätverket vill tillgängliggöra respektive aktörers program till en bredare publik. 

Parterna vill att Sjuhärad ska vara en eftertraktad och prestigefylld residensplats för konstnärer och ett attraktivt resmål för nationella likväl som internationella gäster. Visionen är ett Sjuhärad, med noderna Rydal, Bollebygd och Uddebo, som ligger i framkant när det kommer till att locka konstnärer av internationell tyngd, och som satsar på utvecklingen av samarbetsprocesser, där vi tillsammans formar visioner för en ny kultur som sätter landsbygden i centrum. Ett konstcentra som vilar på tre ben - hållbarhet för framtiden, innovation och inkludering. 

 

Prisma

Prisma Västra Götaland är en digital arena och mötesplats för regionens industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag.  På den digitala plattformen presenteras regionens industrihistoria i form av bilder och berättelser.  

Inom Prisma Västra Götaland har en Kulturturismgrupp skapats. Syftet med gruppen är att stärka hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism i regionala strategier samt att utveckla innovativa lösningar för dessa områden.  Rydals museum ingår i denna kulturturismgrupp tillsammans med NAV, Hembygd Väst, Maritimt i Väst , Innovatum, Borås museer och Turistrådet Västsverige.  

Mer information finns på:  https://www.prismavg.se/

 

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker

“Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” är ett konstnärsdrivet, processbaserat och tvärdisciplinärt projekt som utforskar människors relationer och möten med Viskan. Projektet har föregåtts av förstudien Skimmer och härvor i Viskadalen.

Theo Ågren och Thomas Laurien från HDK-Valand kommer tillsammans med en rad andra att under 2020-23 utforska människors relationer och möten med Viskan. 

Under årtusenden har människor kunnat leva och arbeta i området runt Viskan – tack vare just Viskan. Men denna vattenkropp har inte alltid behandlats så väl av oss människor. I Viskans bottnar ligger till exempel gifter från industrier, och fiskars möjligheter att röra sig fritt hindras av en mängd kraftverk och dammar.

Projektet undersöker hur andra slags relationer kan utvecklas – relationer som bygger på respekt och omsorg istället för dominans och förstörelse. Projektet intar ett posthumanistiskt perspektiv vilket i korthet innebär en ansats och en ambition att uppmärksamma intressen och behov som även handlar om djur, växter och annat levande. Vad händer i ett samhälle när vi på allvar börjar uppmärksamma intressen och behov från mer än människor? Hur kan konsten vara del i en sådan förändring av hur vi ser på världen och hur vi förstår oss själva som människor?

Projektet arrangerar föreläsningar, utställningar och workshoppar där insamlandet av berättelser om människors relationer till Viskan sker. Berättelserna ligger till grund för en rad delprojekt där konstnärer, personer med andra bakgrunder och boende i området tillsammans utforskar Viskan.

Projektets process fortsätter i Rydals museums utställningshall Rensen som en öppen projektateljé från och med 17 mars 2022. Lördagen 21 maj invigs utställningen Ingen Å Är en Ö. 

Thomas Laurien är designer och lärare/forskare på HDK- Valand - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Under senare år har hans egen konstnärliga verksamhet och undervisning kommit att präglas av posthumanistiska perspektiv.

Theo Ågren är verksam som konstnär och lärare på HDK - Valand - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Våren 2018 curerade han två utställningar om keramikern Kerstin Danielsson. I samband med dessa utställningar på Borås Konstmuseum och Rydals museum gav han också ut boken “Med händerna i leran – En bok om Kerstin Danielsson”.

Projektet görs i samarbete med Rydals museum och Textilmuseet, och finansieras inledningsvis främst av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

På deras webbsida får du aktuell information och du kan ta del av berättelser: https://www.skimmerochharvor.net/

 

Textilmaskinnätverket

Textilmaskinnätverket är ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Nätverket är en samlingsplats för alla som har behov, kunskap och intresse av textilmaskiner och textilproduktion. Rydals museum medverkar i nätverkets arbetsgrupp. Läs mer på sidan: https://textilmaskin.se/

Publicerad av: Marks kommun