Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Senast uppdaterad den 31 oktober 2018

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med kommunen. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Språkrådet har gett ut en informationstext ”Din rätt att använda nationella minoritetsspråk”. Under följande länkar finns texten översatt till våra nationella minoritetsspråk:

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Du som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Särskilt starka rättigheter har du som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett så kallat förvaltningsområde. Inom ett förvaltningsområde gäller särskilda bestämmelser för myndigheter. Läs mer om förvaltningsområden hos Institutet för språk och folkminnen.

Detta gäller för dig i Marks kommun

Marks kommun ingår inte i något förvaltningsområde men du har vissa rättigheter ändå.  Du som har ett ärende hos kommunen har rätt att använda något av minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska både vid muntliga och skriftliga kontakter. Detta gäller under förutsättning att ärendet kan tas om hand av personal som behärskar språket. Kommunen ska enligt lag arbeta för att det ska finnas personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs, särskilt när det gäller omvårdnad av äldre människor.

Även om du talar ett annat språk än finska, meänkieli eller samiska, kan du ha rätt till tolk eller översättning om du har ärende hos kommunen. Enligt lag bokar kommunen tolk och översätter handlingar när det behövs för att du ska kunna ta till vara din rätt i kontakten med kommunen. Lagen gäller från och med den 1 juli 2018, men redan nu strävar kommunen efter att följa den.

Hit kan du vända dig

Om du tycker att Marks kommun inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten föt minoritetsfrågor
Telefon: 08 785 40 00
Hemsida: www.lansstyrelsen.se

Sametinget
Telefon: 0980 780 30
Hemsida: www.sametinget.se

Publicerad av: Marks kommun