Kemikalier

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

Kemikalier som hamnar i miljön kan göra stor skada. Många kemikalier har en långsam nedbrytning vilket gör att de ansamlas i kroppen. De som är värst utsatta är rovdjuren och människan som är långt upp i näringskedjan. Idag saknas kunskap om många kemikalier och vad som kan hända när de hamnar i vår miljö.

Ett av Sveriges nationella miljömål är giftfri miljö: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

Varje år sker tusentals förgiftningstillbud i hemmen med barn som får i sig kemikalier. Oftast gäller det barn mellan tre och fyra år som smakat på rengöringsmedel av olika slag, men det förekommer även förgiftning av tändvätska, lampolja, propplösare mm. Läs mer om vad man bör tänka på för att skydda barnen både i hemmet och i butiken i informationsbladet Kolla korken (PDF). Giftinformationscentralen har svar på frågor om akuta förgiftningar från kemikalier, växter, ormbett med mera.

Vad kan du göra för att bidra till en giftfri miljö?

Kemikalier som hamnar i miljön kan göra stor skada. Många kemikalier har en långsam nedbrytning vilket gör att de ansamlas i kroppen. De som är värst utsatta är rovdjuren och människan som är långt upp i näringskedjan. Idag saknas kunskap om många kemikalier och vad som kan hända när de hamnar i vår miljö. Tänk på vad du köper för produkter (tvätt- och diskmedel, färg, olja, bensin med flera). Kanske kan du köpa något mindre farligt som är miljövänligt. Eller till och med ersätta kemikalien med en annan produkt. Kemikalieinspektionen har information riktad direkt till dig som konsument.

Kemikalierester

Tänk på att flera rester av kemikalier är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentralen Skene skog eller till miljöbilen. Rester av kemikalier får absolut inte spolas ned i avloppet, slängas i soporna eller på annat sätt hanteras så de hamnar i naturen. Kemikalier som hälls ut i avloppet riskerar att slå ut funktionen i din enskilda avloppsanläggning eller i kommunens avloppsreningsverk. Kemikalier är farliga för oss människor och för naturen. Till exempel så behövs det bara en liter olja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Även ofarliga ämnen som till exempel diskmedel kan bli farliga i miljön i större mängder.

Tvätta bilen

Tänk på var du tvättar din bil någonstans. Tvättvatten från fordonstvättar består både av föroreningar som tvättas bort från bilen och av kemikalier från bilvårdsmedel. De ämnen som tvättas bort är till exempel metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Det frigörs också däckpartiklar, olja, bränslerester och vägmaterial som har en hormonstörande verkan. 

Förvaring

Förvara kemikalier endast i deras originalförpackningar. Om du förvarar flytande kemikalier (till exempel olja eller bensin) i ett utrymme med golvbrunn bör dessa vallas in. En invallning kan till exempel vara ett tätt kar som du förvarar dina kemikalier i. Är du verksamhetsutövare ställs generellt krav på invallning av dina flytande kemikalier. Mer information om hur kemikalier ska förvaras finns i broschyren Förvaring av kemikalier (PDF). 

Reach - Kemikalieförordning i EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis. Kemikalieinspektionen har mer information om REACH.

Publicerad av: Marks kommun