Var finns radon?

Senast uppdaterad den 5 maj 2021

Berggrunden i Marks kommun innehåller normalt inga höga halter radioaktiva ämnen. Däremot kan det lösa jordtäcket innehålla ämnen som kan sönderfalla till radongas.

Störst risk för inträngning av radongas är i uppvärmda byggnader som är placerade på mäktiga grus- och sandåsar eller på mäktiga grusdeltan. Radongas kan även utgöra problem om byggnader är lokaliserade på andra typer av underlag.

Enda sättet att ta reda på hur det förhåller sig med just din bostad eller arbetsplats är att mäta. Som grund för detta påstående har vi ett antal markradonmätningar som är utförda under olika tidsperioder samt spridda över kommunens geografiska yta. Dessutom har vi tillgång till radonmätningar i ca 2000 enbostadshus.

Radon från byggnadsmaterialet

Från år 1929 tillverkades lättbetong som till stor del innehåller alunskiffer. Produkten, som i vardagligt tal kallas för blåbetong, har många goda byggnadstekniska egenskaper, med undantag av en egenskap. Alunskiffer innehåller nämligen en del radioaktivt material, bland annat radium som faller sönder och bildar gasen radon. ”Blåbetongen” hade sin glansperiod under den stora byggboomen på 50 och 60-talet. Då hälsoriskerna sedermera blev uppenbara upphörde tillverkningen av ”blåbetong” år 1975.

Om du vet med dig att du bor i ett hus eller arbetar på en arbetsplats där delar av byggnaden består av blåbetong bör du göra en radonmätning.

Om du är osäker på vilken typ av lättbetong ditt hus är byggt av eller om du står i begrepp att köpa ett hus där du misstänker att huset innehåller ”blåbetong” kan du kostnadsfritt få låna ett instrument av miljöenheten. Instrumentet går inte att boka långt i förväg så först till kvarn gäller. Ta kontakt med miljöenheten så berättar vi mer.

Radon ifrån hushållsvattnet 

Radon som förekommer i hushållsvatten har sitt ursprung ifrån berggrunden. Det är endast djupborrade brunnar som kan innehålla förhöjda halter radongas eftersom radonet inte har möjlighet att luftas av i denna typ av brunnar. 

Statens Livsmedelsverk (SLV) har antagit riktvärden för radon i dricksvatten. Vid värden som överstiger 1000 Bq/liter är dricksvattnet klassat som otjänligt. Små barn är en särskilt utsatt grupp eftersom barn dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Radon i dricksvatten ger även ett bidrag till den radongas som finns i inomhusluften.
Har du förhöjd halt radon i vattnet bör du mäta radonhalten även i inomhusluften. Grovt räknat avgår cirka 10 procent av radongashalten i dricksvattnet till inomhusluften. Även kommunens dricksvatten kommer ifrån djupborrade brunnar. Kommunens dricksvatten är att betrakta som säkert ur radonsynpunkt.

Om du ändå skall undersöka ditt dricksvatten ur bakteriologisk och kemisk synpunkt, passa då på att även undersöka radonhalten.

Publicerad av: Marks kommun