Skredrisker Hedbo

Senast uppdaterad den 5 februari 2021

Nu i januari 2021 startar Marks kommun gräv- och schaktarbetet för att minimera risken för jordskred vid Hedboområdet i Skene.
- Åtgärden mot skred görs för att skapa en tryggare miljö för boende och besökare i området. Vi gör det också för att skapa en hållbar miljö i och kring Viskan, säger projektledaren Viktor Larsson på teknik- och serviceförvaltningen.

2010 visade en stabilitetsutredning att det finns risk för jordskred i slänten vid Kardaregatan i Hedbo ner mot Viskan. Sedan dess har arbetet för tillståndsansökan och projekteringen pågått för att motverka skredrisken.

- Det är ett intensivt arbete där vi till största del har jobbat med att försöka förstå Viskans utformning i nuläget, hur vi kan utforma anläggningen och skyddsåtgärder för fisk, såväl som fågel. Vi har olika arter av skyddsvärd fisk i hela Viskan och en del av partiet där vi ska förlägga tryckbanken är ett potentiellt lekområde, säger Viktor Larsson.

Kommunens plan är att genomföra schaktarbeten vid släntkrönet med start i mitten av januari. Därefter blir det en paus under våren och i mitten på augusti påbörjas sedan åtgärder med tryckbank vid släntfoten.

Grönt ljus från domstolen

När det gäller arbetet i själva Viskan har Marks kommun nu fått domslut från Mark- och miljödomstolen, där de beviljar arbete med vattenverksamhet. Därmed kan kommunen uppföra anläggningen som ska minimera skredrisken i sin helhet.

- Vi måste jobba utifrån detta domslut och villkoren som vi har fått. Det tidsfönster vi har emellan krav på restriktioner är relativt kort, men vi är förhoppningsfulla om att jobba säkert och få en långvarig hållbarhet i hela anläggningen.

I väntan på att kunna genomföra arbetet har Marks kommun ett väl förberett samarbete med räddningstjänsten - vid misstanke om skred skickas larm till kommunen där kommunen då agerar utefter en handlingsplan som är speciellt framtagen för detta ändamål. Säkerheten för arbetet i produktionsfas säkerställs just nu och samma handlingsplan kommer även då att följas vid misstanke om skred.

- Vi är sammantaget fulla av förhoppning att kunna höja stabiliteten i slänten 2021, säger Viktor Larsson.

 

Här finns en film om arbetet mot skredrisken i Hedbo:

Publicerad av: Marks kommun