Frågor och svar om kalkning

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Här förklaras begrepp rörande kalkning. har du frågor som du inte finner svar på här på hemsidan är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Vad menas med pH?

Skalan för pH-värdet går från 0 till 14, där 0 anger ett mycket surt vatten och 14 ett mycket basiskt.

Neutralt vatten har pH 7. Skalan är logaritmisk vilket innebär att en sänkning med ett steg från exempelvis pH 7 till pH 6 gör att vattnet har blivit 10 gånger surare. Vid pH 5 är vattnet 100 gånger surare.

pH-värdet är en av de egenskaper som varierar från sjö till sjö. Rent vatten har pH 7, men i en myrmarkssjö kan det helt naturligt understiga pH 6 och det finns sjöar där pH-värdet överstiger 8.
Om det är mindre än pH 5,5 är sjön försurad var den än ligger.

Vad menas med alkalinitet?

Alkaliniteten eller buffertförmågan är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera ytterligare tillförsel av sura ämnen. Alkaliniteten mäts i milliekvivalenter per liter(mekv/l) och man brukar säga att den i en icke försurad sjö bör ligga omkring 0,1 mekv/l eller högre.

Vad är ett avrinningsområde?

Det är det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av topografin som skapar vattendelare mot andra avrinningsområden. Det vill säga all nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner ut i havet via enbart ett vattendrag.

Vad menas med bottenfauna?

Bottenfauna är ett samlingsnamn för de organismer som förekommer i botten av våra sjöar och vattendrag. Exempel på sådana är larver av olika sländor, skalbaggar, musslor, maskar, kräftdjur med mera. Genom att undersöka bottenfaunan kan man få en tillbakablick och se hur vattenkvaliteten har påverkat biologin i vattnet under en längre tid.

Publicerad av: Marks kommun