Klagomål

Senast uppdaterad den 29 juni 2021

Miljöenheten får regelbundet in klagomål från allmänheten som rör miljön, människors hälsa och livsmedelshygien. När det gäller miljöfrågor kan det handla om nedskräpning, olovlig eldning, störande buller eller utsläpp av olika slag. Beträffande människors hälsa kan det röra sig om inomhusfrågor som fukt, mögel, dålig ventilation i lägenheter eller liknande. Miljöenheten tar även emot klagomål gällande livsmedelshygien, exempelvis om du blivit magsjuk efter att ha ätit på en restaurang.

Hur anmäler jag ett klagomål?

Kontakta först den som orsakar störningen. Om problemet inte går att lösa trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla dina klagomål till miljöenheten i Marks kommun. Du kan lämna in ditt klagomål via e-post, telefon eller brev. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Gällande livsmedelshygien är det att föredra om du kontaktar miljöenheten i första hand, så att en inspektör hinner utföra en kontroll innan maten du misstänker dig blivit sjuk av kasseras. Läs mer här om klagomål kopplat till livsmedelshygien.

Hur hanterar miljöenheten ditt ärende?

För att ett klagomål ska kunna handläggas måste störningen vara pågående, d.v.s. inte tillfällig. Störningen ska också utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö enligt miljöbalken.

Miljöenheten behöver få en så utförlig beskrivning som möjlig av den olägenhet, störning eller olaglighet du vill anmäla. Där det behövs ska anmälan innehålla en karta över platsen klagomålet berör. Miljöenheten är skyldig att göra en bedömning om klagomålet är befogat eller inte. Vanligtvis görs en inspektion på platsen i fråga och kontakt tas med personen eller företaget som klagomålet gäller.

Bedömer miljöenheten att en olägenhet, störning eller olaglighet finns ställs krav på personen eller företaget som klagomålet gäller så att denne vidtar åtgärder.

Kan jag lämna in mitt klagomål anonymt?

Det är möjligt att lämna in anonyma klagomål men de är ofta svårare att handlägga effektivt då miljöenheten kan behöva kontakta dig för att få mer uppgifter i ärendet. Väljer du att vara anonym kan inte miljöenheten ge återkoppling på ärendet eller delge dig eventuella beslut.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post, eftersom e-postadressen blir en allmän handling när den inkommer till myndigheten. Dock kan du ringa in eller skicka brev anonymt, förutsatt att du inte uppger några personuppgifter, så som namn, adress eller telefonnummer, eftersom även de blir allmänna handlingar när de registreras på ärendet.

Frågor som miljöenheten inte handlägger

  • Djurskydd - Misstänker du att ett djur far illa, kontakta länsstyrelsen.
  • Arbetsmiljöfrågor - Kontakta arbetsmiljöverket.
  • Grannosämja - detta sköts civilrättsligt med polisen.
  • Ovårdad tomt – denna fråga handläggs av byggenheten i Marks kommun.
  • Sliten boendemiljö – Inomhusmiljöfrågor som inte kan förorsaka olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken sköts civilrättsligt mot hyresvärd eller fastighetsägare.
  • Hyressättning – kontakta din hyresgästförening för frågor om hyressättning.
  • Allmänna frågor om sophantering och renhållning. Läs mer här.
  • Gäller ditt klagomål exempelvis trasig gatubelysning, nedskräpning, ett hål i gatan eller något felaktigt med kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar kan du göra en felanmälan till Teknik- och serviceförvaltningen här.

Publicerad av: Marks kommun