Miljömål i Mark

Naturbild på skog och å.

Senast uppdaterad den 27 juni 2022

Marks kommun strävar efter att till nästa generation lämna över ett samhälle där de flesta stora miljöproblemen är lösta. Kommunen har därför tagit fram lokala miljömål som berör områden som begränsad klimatpåverkan, frisk luft och ett rikt växt- och djurliv.

De lokala miljömålen är framtagna utifrån nationella och regionala miljömål. Målen omfattar inte enbart kommunen som organisation utan även som geografiskt område, det vill säga att målen berör alla som lever och verkar här. 

Genom att fastställa och ta fram lokala, åtgärdskopplade miljömål kommer Marks kommun att ge sitt bidrag till att försöka lösa vårt samhälles miljöproblem.

Målen antogs under hösten 2015 och nu återstår att genom aktiviteter och åtgärder arbeta mot att nå dem. Hur arbetet fortskrider kommer att följas upp årligen. 

Målen är samlade i dokumentet Lokala miljömål för Marks kommun och finns att ladda ner nedan. 

Publicerad av: Marks kommun