Miljöskydd

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tillsyn över verksamheter som påverkar omgivningen genom utsläpp till luft, mark eller vatten. Miljöenheten besöker verksamheter och ibland även privatpersoner för att kontrollera att lagar och förordningar följs.

En viktig bit i tillsynsarbetet är att informera om förändringar i lagstiftningen samt om miljöfrågor i allmänhet. Miljölagarna omfattar många olika typer av verksamheter och det många gånger är svårt att veta vilka som rör den egna verksamheten. Kontakta bygg- och miljökontoret innan du startar en ny verksamhet så får du hjälp.

Företag vars verksamhet medför utsläpp till mark, vatten eller luft klassas som miljöfarliga verksamheter och är anmälningspliktiga. Detsamma gäller verksamheter som hanterar kemikalier. Även utsläpp av avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar räknas som miljöfarlig verksamhet. 

Publicerad av: Marks kommun