Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Kemikalier

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Kemikalier som hamnar i miljön kan göra stor skada. Många kemikalier har en långsam nedbrytning vilket gör att de ansamlas i kroppen. De som är värst utsatta är rovdjuren och människan som är långt upp i näringskedjan. Idag saknas kunskap om många kemikalier och vad som kan hända när de hamnar i vår miljö.

Tänk på vad du köper för produkter (tvätt- och diskmedel, färg, olja, bensin med flera). Kanske kan du köpa något mindre farligt som är miljövänligt, eller till och med ersätta kemikalien med en annan produkt. Information riktad direkt till dig som konsument finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Kemikalierester

Tänk på att flera rester av kemikalier är farligt avfall och ska lämnas till Skene skog eller till miljöbilen. Rester av kemikalier får absolut inte spolas ned i avloppet, slängas i soporna eller på annat sätt hanteras så de hamnar i naturen. Kemikalier som hälls ut i avloppet riskerar att slå ut funktionen i din enskilda avloppsanläggning eller i kommunens avloppsreningsverk.

Kemikalier är farliga för oss människor och för naturen. Till exempel så behövs det bara en liter olja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Även ofarliga ämnen i större mängder som till exempel diskmedel kan bli farliga i miljön.

Tvätta bilen

Tänk på var du tvättar din bil någonstans. Tvättvatten från fordonstvättar består både av föroreningar som tvättas bort från bilen och av kemikalier från bilvårdsmedel. De ämnen som tvättas bort är till exempel metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Det frigörs också däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater som har en hormonstörande verkan. 

Förvaring av kemikalier

Förvara kemikalier endast originalförpackningar. Om du förvarar flytande kemikalier (till exempel olja eller bensin) i ett utrymme med golvbrunn bör dessa vallas in. En invallning kan till exempel vara ett tätt kar som du förvarar dina kemikalier i. Är du verksamhetsutövare ställs generellt krav på invallning av dina flytande kemikalier. För mer information om hur kemikalier ska förvaras se dokument längre ner på sidan.

Reach - Kemikalieförordning i EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis. 

Publicerad av: Marks kommun