Cisterner

Senast uppdaterad den 20 maj 2021

Cisterner används för att lagra större mängder flytande kemikalier och kan vara av mycket varierande storlek och utförande. Cisterner finns bland annat på bensinstationer, hos företag, lantbruk och hos villaägare som eldar med olja.

Om en läcka uppstår på en cistern eller en anslutning till denna, kan en stor kemikaliemängd rinna ut på kort tid. När det gäller olja behövs det inte stora mängder innan det kan orsaka en omfattande skada, exempelvis behövs det bara en liter olja för att förstöra en miljon liter dricksvatten!

Alla cisterner innehållande diesel, eldningsolja eller spillolja över 1 kubikmeter ska kontrolleras regelbundet. Kontrollrapporten ska skickas in till miljöenheten om din cistern:

  • ägs av ett företag
  • ligger i interimistiskt (tillfälligt) vattenskyddsområde
  • ligger i primär eller sekundär skyddszon vattenskyddsområde

Miljösanktionsavgift på 2000 kronor kan dömas ut till den som inte låter kontrollera sin cistern. Även om du inte behöver skicka in en kontrollrapport ska cisternen fortfarande kontrolleras av ackrediterat kontrollföretag, och kontrollrapporten ska kunna visas upp på begäran.

K-cistern

Cistern med god korrosionsbeständighet tillverkad av t.ex. plastbelagd plåt, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål. Besiktningsintervallet är vart 12:e år.

S-cistern

Cistern med mindre god korrosionsbeständighet av t.ex. stål eller stållegeringar. Besiktningsintervallet är vart 6:e år.

Skyddad S-cistern

S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och rostskyddsmålad utvändigt. Besiktningsintervallet är vart 12:e år.

Återkommande kontroller ska enbart utföras av företag som är ackrediterade för uppgiften. Vid den återkommande kontrollen får du bland annat reda på om cisternen har någon skada, vilken slags cistern du har och hur ofta du kommer att behöva kontrollera den.

Om du skrotar din cistern ska du anmäla detta till miljöenheten. Installerar du en ny cistern ska miljöenheten informeras skriftligt.

Inom vattenskyddsområden

Cisterner över 250 liter inom vattenskyddsområde ska kontrolleras regelbundet. För cisterner som har en godkänd invallning gäller kontrollintervallet enligt ovan för K-, S- och skyddad S-cistern. För cisterner som inte har en godkänd invallning är kontrollintervallet för K-cisterner och skyddade S-cisterner 6 år. För S-cisterner är kontrollintervallet 3 år.

För att få ha en cistern i vattenskyddsområdenas primära och sekundära skyddszoner krävs generellt tillstånd. Inga nya cisterner tillåts i primär skyddszon.

Brandfarlig vara

Du kan behöva söka tillstånd för brandfarlig vara. Kontakta plan- och byggnadsnämnden om du har frågor om detta. 

Publicerad av: Marks kommun