Sök Naturvårdsbidrag i Mark

Senast uppdaterad den 26 februari 2024

Marks kommun kan ge bidrag för att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Naturvårdsmedlen riktar sig till såväl privatpersoner som föreningar, företag och förvaltningar inom Marks kommun.

Bygg- och miljönämnden får varje år 200 000 kronor att fördela till olika naturvårdsprojekt. Bidrag har tidigare delats ut till bland annat restaurering av dammar i odlingslandskapet, stängsling av naturbetesmarker och rovfågelsholkar. 

Detta kan du söka för:

 • naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaurering av natur
 • informationsinsatser som främjar naturvården
 • naturinventeringar som syftar till naturvårdsnytta
 • markägare som skriver ett naturvårdsavtal med Marks kommun för att bevara värdefull natur
 • naturvårdsprojekt som genomförs av Marks kommun. Åtgärderna ska ligga utanför den löpande driftverksamheten.

Bidrag kan inte ges retroaktivt till redan genomförda åtgärder.

Vem kan söka

Privatpersoner, föreningar, företag och Marks kommuns organisation kan söka naturvårdsmedel.

När du kan söka

Ansökningar kan skickas in under hela året, beslut om bidrag fattas löpande tills årets tilldelade medel är slut.

Så här söker du:

Fyll i blanketten Ansökan om naturvårdsbidrag i Marks kommun som finns att ladda ned längst ned på sidan. Skicka blanketten till:

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, 511 80 Kinna
 • eller skicka som inskannad kopia via e-post till bmn@mark.se 

Uppföljning och redovisning

Slutresultatet av projektet och hur pengarna använts ska redovisas till Bygg- och miljönämnden.

Exempel på vad som tidigare fått bidrag

 • Restaurering av småvatten i odlingslandskapet
 • Stängsling av betesmarker
 • Informationsskyltar om naturvärden
 • Markvärdering inför naturreservatsbildning
 • Bildande av skogliga biotopskyddsområden
 • Naturinventeringar
 • Ringmärkningsstation fåglar
 • Rovfågelholkar
 • Beskärning av träd
 • Röjning, bränning, stängsling i naturreservat
 • Skötsel av naturvårdsavtalsområde

Om du har frågor kontakta:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten
Naturvårdsteamet, naturvardsteamet@mark.se
Svante Brandin, kommunbiolog, 0320-21 72 79, svante.brandin@mark.se
Anita Sjöstrand, kommunbiolog, 0320-21 72 78, anita.sjostrand@mark.se
Jenny Pleym, kommunbiolog, 0320-21 75 76. jenny.pleym@mark.se

Publicerad av: Marks kommun