Naturvårdsprogram för Marks kommun

Senast uppdaterad den 22 april 2019

Här presenteras naturvårdsprogrammet för Marks kommun med riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete. Hela naturvårdsprogrammet kan laddas ner via länken längre ned på denna sida.

För att kommande generationer också ska få åtnjuta ”Det goda livet i Mark” så är det viktigt att vi förvaltar kommunens miljö och naturtillgångar på ett varsamt sätt.

I Mark bedrivs naturvård av många aktörer – kommunen, skogsstyrelsen, länsstyrelsen, markägare, ideella föreningar med flera. Naturvårdsprogrammet beskriver det naturvårdsarbete som kommunen ansvarar för och ska vara vägledande för kommunens förvaltningar i det fortsatta arbetet med att uppfylla de nationella miljömålen. I naturvårdsprogrammet ingår även en naturdatabas som redovisar områden med kända naturvärden i kommunen.

Handlingsprogram för fokusområden i naturvårdsprogrammet

I naturvårdsprogrammet pekas ett antal ”Fokusområden” ut som är prioriterade områden för kommunen att arbeta med, eftersom dessa bedöms ha särskilt intresse för Marks kommun vad gäller natur, rekreation och kommunens identitet. Dessa utgör dels kärnområden (25 stycken) och dels landskapsområden (7 stycken). Dessutom finns fem områden som kommit till efter naturvårdsprogrammets remissprocess. Alla dessa områden har bedömts i handlingsplanen. Dessutom nämns i naturvårdsprogrammet att ytterligare områden även kan komma ifråga, om det exempelvis finns ett stort lokalt engagemang.

 

Syftet med denna handlingsplan är att komma vidare i arbetet med fokusområdena i naturvårdsprogrammet. Detta har skett genom att sammanställa underlag för fokusområdena och göra en prioriteringsordning för den kommunala organisationens arbete med att åtgärda hot och utveckla värdena i fokusområdena. Prioriteringen avspeglar inte direkt fokusområdets miljövärden utan bygger istället på en sammanvägning av naturvärden, hot, humana värden, samverkansmöjligheter, geografiskt läge och genomförbarhet av åtgärderna. För de fokusområden som får högsta prioritet formuleras även förslag till mål samt början till handlingsplan i strategin.

Publicerad av: Marks kommun