Grova träd i Mark

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Marks kommun har genomfört inventeringar av grova träd. Totalt har 1965 träd inventerats! För att platsa i inventeringen skulle träden ha en diameter på minst en meter eller vara ihåliga och ha minst 40 centimeters diameter.

Inventeringen har gjorts inom projektet ”Skyddsvärda träd” och finansieras av länsstyrelsen. Syftet med inventeringen har varit att ge en mer heltäckande bild av var grova träd finns i kommunen. Mer information om åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd finns på länsstyrelsens hemsida - se spalten till höger.

Artrika träd

Skyddsvärda träd är levande kulturminnen och bär även på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter av bland annat lavar, mossor, svampar, insekter och fladdermöss lever i eller på träden. De viktigaste trädmiljöerna är alléer, hagar, parker, kyrkogårdar och vårdträd.

Skötselbehov

Många gamla grova ädellövträd mår idag dåligt för att de växer för skuggigt. För att kunna bevara dessa mycket artrika träd behöver de ibland frihuggas från uppväxande sly. Genom inventeringen kartläggs skötselbehovet och länsstyrelsen kan sedan erbjuda markägare råd kring skötsel av värdefulla träd.

 

Publicerad av: Marks kommun