Guldsandbi och andra vildbin i Storåns dalgång

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Vid en inventering av naturmiljöerna längs Storån i Marks kommun 2007 hittades flera intressanta arter av vildbin. Guldsandbi Andrena marginata var vid tillfället bara känd från ett tjugotal områden i Sverige och är upptagen som hotad på rödlistan.

Väddsandbi Andrena hattorfiana är också upptagen på rödlistan. Båda arterna ingår i ett nationellt åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark. Båda arterna är ”indikatorarter” som visar på områden med en rik fauna av vildbin. Dessa platser kan fungera som spridningscentra av bin till omgivande områden.

Kraftig minskning av vildbin

Många arter av vildbin, tillsammans med många fjärilar, har minskat kraftigt i landskapet under senare år. Ungefär 30 procent av vildbiarterna är numera upptagna på den nationella rödlistan för hotade arter. Anledningen till detta är att mängden blommor och lämpliga bomiljöer har minskat kraftigt. Detta beror på igenväxning av landskapet eftersom färre betesdjur håller öppet hagar och sandblottor. Ett annat problem är att många av de kvarvarande hagmarkerna betas så tidigt och hårt att det inte hinner utvecklas den blomrikedom som vildbin och fjärilar behöver. Gödsling och kvävenedfall orsakad av trafiken är ytterligare en anledning till att gräs ökar medan ängsblommor minskar. Färre klövervallar och användning av bekämpningsmedel kan vara andra orsaker till minskningen av bin.

Publicerad av: Marks kommun