Hasselmus i Mark

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Hasselmusen är en anonym och lite okänd art som är allmänt spridd i Sjuhärad. Den finns i buskrika områden som t.ex. granplanteringar och ledningsgator. När man röjer eller gallrar i sådana miljöer finns stor risk att skada den fridlysta arten. Därför är det viktigt att detta utförs på rätt sätt.

Hasselmusen är fridlyst i hela landet.

Det är förbjudet att:

  • avsiktligt fånga, störa eller döda hasselmöss
  • skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Detta innebär att det i vissa fall kan krävas dispens från Länsstyrelsen för att få förändra hasselmusens livsmiljö. Är man osäker på vad som gäller och om man riskerar att påverka hasselmusen eller dess miljö, bör samråd med Länsstyrelsen ske.

Har du hasselmus på dina marker? – Tips för att undvika att störa eller skada dem

  • Röj och gallra när hasselmusen sover under november-mars
  • Röj halva området ett år och nästa halva ett annat år för att ge hasselmusen chans att flytta sig
  • Toppbeskär lövträdsplantor och spara enar, nyponbuskar, björnbärssnår och hallonbuskar

 

Publicerad av: Marks kommun