Klockgentiana vid Härsjön

Senast uppdaterad den 31 mars 2017

Inventering efter klockgentiana och ägg från fjärilen alkonblåvinge gjordes under hösten 2013 vid Härsjön. Inventeringen resulterade i ett skötselprogram för att bevara klockgentianan och gynna alkonblåvingen. Nu har kommunen beslutat att skydda området som biotopskyddsområde.

Både klockgentiana och alkonblåvinge är rödlistade. Klockgentianan som sårbar och alkonblåvinge som starkt hotad. Klockgentianan är fridlyst i hela landet. Att området är skyddat som biotopskyddsområde innebär att det har samma skydd som ett naturreservat. Beslut om biotopskyddsområdet finns längst ner på sidan under dokumentrubriken.

Under 2014 och 2015 har området röjts på buskar och sly för att gynna klockgentianan. Under 2015 och 2016 har området inventerats och det har visat sig att antal klockgentianor har ökat tack vare röjningarna som har gjorts.

Klockgentianan

Klockgentianan är en vacker blå blomma som blommar augusti till september. Fröna gror lättast i blottlagd jord och de unga plantorna är konkurrenssvaga och överlever bäst i miljöer som störs på olika sätt. Arten förekommer ofta nära stränder där erosion från vatten och is skapar ny blottad mark. Annan störning som kan vara gynnsam är tramp från betesdjur. Bränder har ofta en mycket positiv effekt för blomman.

Publicerad av: Marks kommun