Naturreservat i Mark

Senast uppdaterad den 22 juli 2021

I Mark har vi en mycket spännande och rik natur som vi alla har ett ansvar att slå vakt om. Naturreservatets gränser markeras av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

Assbergs raviner

Naturreservatet utgörs av ravinlandskapet utmed Viskan söder om Skene tätort, från bron över Viskan vid Källdalen till kraftverket vid Kungsfors. Assbergs naturreservat tillgänglighetsanpassades år 2007. En 430 meter lång naturslinga är anlagd i naturreservatet och har en hård beläggning som gör det enklare för personer med olika hjälpmedel att ta sig fram. För personer som sitter i rullstol är stigen tillgänglig med assistans. Även borden är anpassade för rullstolsburna. I anslutning till reservatet finns handikapparkering och en informationstavla om naturreservatet.

Läs mer om Assbergs raviner på Länsstyrelsens webbplats.

Björkesbacka

Gården Björkesbacka ligger på en moränhöjd intill ett bergsparti i de höglänta och kuperade skogsbygderna i Örby socken i östra delen av Marks kommun. Gården, de kringliggande våtmarkerna och skogspartierna kännetecknas av en väl bevarad småskalighet och småbrutenhet.

Läs mer om Björkesbacka på Länsstyrelsens webbplats.

Gode Mosse

Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar sydväst mot tjärnen Kroksjön.

Läs mer om Gode Mosse på Länsstyrelsens webbplats.

Hyltenäs kulle

På en udde mellan Östra och Västra Öresjön höjer sig den mytomspunna Hyltenäs kulle över omgivningen. Kullen är ett omtyckt och lättillgängligt utflyktsmål. Från kullens topp har man vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet.

Läs mer om Hyltenäs kulle på Länsstyrelsens webbplats.

Lekvad

Det aktuella området vid Lekvad utgörs främst av en strömmande del av Viskan och ädellövskogen på angränsande brinkar. I Viskans fiskfauna vid Lekvad finns arter som havsnejonöga, lax och havsöring. Bland häckfåglar i området finns till exempel forsärla och kungsfiskare.

Läs mer om Lekvad på Länsstyrelsens webbplats.

Letebo

Letebo naturreservat består av en gammal ädellövskog som klättrar längs sluttningarna på Stora Hornsjöns norra sida. Det är ekarna som dominerar i området men man hittar också andra ädellövträd – som lind, alm, och ask. Genom området löper också en markerad och ganska lättvandrad stig.

Läs mer om Letebo på Länsstyrelsens webbplats.

Liagärde

Liagärde ligger alldeles intill Stora Hålsjön, öster om Hyssna. Utsiktsplatsen och området runt berget tar emot många besökare årligen. Tack vare den, ur odlingssynpunkt, besvärliga terrängen är landskapet runt Liagärde småskaligt där små åker- och betesmarker förekommer tillsammans med små lövdungar, bäckdråg och större skogspartier.

Läs mer om Liagärde på Länsstyrelsens webbplats.

Ramhultafallet

Ramhultafallet är en del av södra Västergötlands sprickdalsområde. Största sevärdheten är vattenfallet, som kastar sig nerför branterna och ut i sjön Lygnern. Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 km längs sjön Lygnerns nordvästsida.

Läs mer om Ramhultafallet på Länsstyrelsens webbplats.

Smälteryd

Smälteryd är ett naturskönt och kuperat lövskogsområde med främst ek som ligger strax väster om Sätila vid Storåns mynning. Området hyser både ekskogar som klättrar längs sluttningarna på Lygnerns västsida och beteshagar med gamla vidkroniga ekar vid Lygnerns strand.

Läs mer om Smälteryd på Länsstyrelsens webbplats.

Stampatorgs ljunghed

Stampatorgs ljunghed är ett litet naturreservat invid sjön Mjösjön. En miljö som var vanlig i stora delar av Marks kommun förr i tiden, men som idag är en ovanlig syn.

Läs mer om Stampatorps ljunghed på Länsstyrelsens webbplats.

Stoms ås

Stoms ås har med sitt tätortsnära läge även ett stort friluftsvärde för närboende. Området används idag som strövområde året runt, men är särskilt välbesökt under vår och sommar. I området har Hyssna hembygdsförening iordningställt skyltar, stigar och rastplatser för besökare.

Läs mer om Stoms ås på Länsstyrelsens webbplats.

Årenäs-Tostekulla lövskogar

I sluttningen finns också uppodlade partier med hänförande utsikter över Lygnern. Hela sluttningen från och med Tostekulla fram till Årenäs var för hundra år sedan en glest lövträdbevuxen hagmark, medan strandområdet norr om Årenäs var barrskog.

Läs mer om Årenäs-Tostekulla lövskogar på Länsstyrelsens webbplats. 

Publicerad av: Marks kommun