Medel för flyktingmottagande och integration

Senast uppdaterad den 1 april 2016

Statliga medel för flyktingmottagning och integration, så kallade § 37 och § 37 a medel, finns att söka via länsstyrelsen.

§ 37

För 2016 har Länsstyrelsen i Västra Götaland 9, 5 miljoner avsatta för insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och för att öka mottagningskapaciteten. Målgruppen för 2016 är nyanlända som omfattas av ersättningsförordningen, Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, kommunmottagna med uppehållstillstånd och ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Insatser som kan vara aktuella är att kommunen i samverkan med andra arbetar fram effektiva och kvalitativa metoder för att öka samhällets beredskap för mottagande av nyanlända, samverkan mellan kommunen och andra aktörer i etableringens olika delar; samhällsorientering, praktik, utbildning etc, insatser som underlättar bosättning såsom byggnation, kollektivtrafik etc.

Det är bara kommuner eller kommunalförbund som kan ansöka om medel men samverkan kan ske med andra.

§ 37 a

Enligt § 37 a har Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Verksamheten ska i huvudsak riktas till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § ersättningsförordningen och syfta till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn

Ersättning får lämnas till verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Prioriterade insatser är insatser som sker tillsammans med civilsamhället, insatser där kontakt med samarbetspart är etablerad och insatser om har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet.

Ansökan

Ansökan för medel enligt § 37 och § 37 a ska vara inskickat till länsstyrelsen senast den 9 maj. Ansökningsblanketter och mer om hur blanketten ska fyllas i finns på Länsstyrelsens hemsida.

Observera att det är olika blanketter för ansökan enligt § 37 och § 37 a. Det är viktigt att ansökan är undertecknad av behörig person. Det är även viktigt att både barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv belyses i ansökan.

Publicerad av: Marks kommun