Notarius publicus

Senast uppdaterad den 4 januari 2023

Notarius publicus är en person som har fått ett statligt förordnande att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter, intyganden med mera.

Befattningen Notarius publicus i Mark är tills vidare vakant. Länsstyrelsen har dock utlyst uppdraget/tjänsten.

Om Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder offentlig skrivare. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat:

  • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  • att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  • att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  • att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan
  • att utfärda apostille.

 

För sina tjänster tar Notarius publicus ut en avgift.

Publicerad av: Marks kommun