Krisberedskap

Senast uppdaterad den 17 oktober 2021

Marks kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor som bor, vistas och verkar i kommunen. Därför har vi alltid beredskap för extraordinär händelse eller samhällsstörning.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

En extraordinär händelse drabbar oftast många människor och stora delar av samhället. Den uppstår oftast oväntat, utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera en extraordinär händelse.

Krisberedskap handlar om att förbereda sig för en oväntad och oönskad händelse.

Personligt ansvar

Förutom att alla i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen har vi också ett personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Samhället har ansvar för bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och att sjukvården fungerar.

Ett säkert samhälle förutsätter dock att du som privatperson tar ett ansvar för att förebygga vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö men även förbereder dig och din familj för större händelser som kan påverka hela samhället.

Klara dig själv i 72 timmar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris.

Allmänheten förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Klicka här för att läsa om hur du kan packa en krislåda.

Två lagar

Det är två lagar som reglerar krisberedskapen och hanteringen av extraordinära händelser i Sverige. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar den lokala krishanteringen.

Lagen säger att alla kommuner ska ha en särskild krisledningsnämnd och att kommunen är skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Förordningen om krisberedskap styr arbetet med förberedelser och krishantering.

Krisstöd

Krisstöd består av en styrgrupp och utsedda stödpersoner, ska vidare fånga upp problem eller svårigheter i samband med en större olycka och vid behov slussa vidare till rätt person eller insats.

Styrgruppen består av representanter från polisen, räddningstjänsten, svenska kyrkan samt kommunen.

Du kan läsa mer om krisstöd under Stöd och omsorg.  

Publicerad av: Marks kommun