Krisberedskap

Senast uppdaterad den 17 januari 2023

Marks kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor som bor, vistas och verkar i kommunen. Därför har vi alltid beredskap för extraordinär händelse eller samhällsstörning.

 Krisberedskap handlar om att förbereda sig för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Kommunen tar varje mandatperiod fram en risk- och sårbarhetsanalys som visar vilka särskilda risker som finns i vårt område, och det är den vi utgår från när vi planerar. Bland annat har vi ett särskilt ansvar att planera för kärnteknisk olycka då delar av kommunen ligger inom Ringhals yttre beredskapszon och planeringszon.

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar vilka skyldigheter kommunen har för arbetet med krisberedskap. Lagen säger bland annat att alla kommuner ska ha en särskild krisledningsnämnd och att kommunen är skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

Personligt ansvar

Förutom att alla i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen har vi också ett personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Olika samhällsaktörer har ansvar för att den samhällsviktiga verksamheten fungerar, bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvården.

Ett säkert samhälle förutsätter dock att du som privatperson tar ett ansvar för att förebygga vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö men även förbereder dig och din familj för större händelser som kan påverka hela samhället.

Klara dig själv i minst en vecka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att vi klarar minst en vecka utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Det gör att myndigheterna kan fokusera på att hjälpa de som behöver det mest. Se över din hemberedskap så att du har tillgång till vatten, mat, värme och kommunikationer även vid en kris. Klicka här för att läsa om hur du kan packa en krislåda.

Publicerad av: Marks kommun