Frivilliga resursgruppen

Senast uppdaterad den 31 mars 2023

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

FRG:s uppgift är att finnas till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra kriser och behov. Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för utbildningen av FRG-resurserna och har en nationell samordnare för krisberedskap som stöttar i FRG-arbetet.

FRG förstärker kommunen

Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. FRG finns för att hjälpa kommunen vid situationer då de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan användas i både förebyggande och avhjälpande syfte. FRG kan snabbt bemannas och börja arbeta vid en krissituation. Kommunerna avgör när FRG skall aktiveras. Situationerna kan variera men utgångspunkten är samhällsstörningar i kommunen.

Resurserna i FRG är utbildade, övade och kvalitetssäkrade för insatser och tillhör någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). FRG-resurserna får alltid en grundutbildning och har möjlighet till vidareutveckling genom kurser i tillexempel kriskommunikation, stabskunskap och ledarskap. Grundutbildningen omfattar bland annat kunskap om kommunens beredskapsorganisation, FRG:s roll i kommunen och hur man möter människor i kris.

FRG i Marks kommun

I Marks kommun samordnas FRG av Marks Civilförsvarsförening.
Civilförsvarsföreningen organiserar, utbildar och övar de frivilliga så att de kan hjälpa kommunen vid samhällsstörningar och/eller extraordinära händelser. Detta skötts av FRG-ansvariga som utsetts av Marks Kommun och Civilförsvarsföreningen gemensamt

Bli medlem i resursgruppen

Vill du bli medlem i FRG, eller bara veta mer?
Gå in på frgmark.se eller skicka mejl till info@civilmark.se 

Publicerad av: Marks kommun