Information skola

Senast uppdaterad den 30 mars 2020

Coronaviruset och sjukdomen covid-19: Information till elever och vårdnadshavare

Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället behöver vi alla vara noga med att minska eventuell smittspridning, men samtidigt vara förberedda på att vi kan komma i läge då personal, barn och elever kan bli sjuka.

Länkar till de senaste nyheterna gällande skolverksamheten i Marks kommun och coronaviruset.

Om förskola och fritidshem för barn med vårdnadshavare*) som blivit korttidspermitterade

Barn på förskola och elever i grundskolan med vårdnadshavare som är korttidspermitterade från sitt arbete är välkomna till förskola och fritidshem enligt ordinarie schema.

Orsaken till att det inte sker förändringar i schemat är att korttidspermitterade ”ska stå till sin arbetsgivares förfogande”. Det betyder att de vid behov snabbt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Då ska inte ändrade rutiner för förskola eller fritids vara ett hinder.

Om man vill ändra tiderna för förskola eller fritidshem

Om vårdnadshavare har önskemål om förändrade omsorgstider ska man kontakta rektor.

Förändringar av taxan hanteras enligt de vanliga rutinerna kommande månad.
*) Med vårdnadshavare menas förälder eller annan ansvarig för barnet, till exempel god man eller förmyndare.

 

Gymnasiet och vuxenutbildning övergår till undervisning på distans

18 mars–17 april 2020 kommer all undervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen i Mark att ske på distans.

Beslutet om att övergå till distansundervisning sker i enlighet med de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten under onsdagsförmiddagen. Beslutet kan komma att förlängas på Barn- och utbildningsnämndens möte den 16 april.

Du som är elev på gymnasiet eller vuxenutbildningen håller kontakt med din lärare via lärplattformen.

Gymnasiesärskolan fortsätter att bedriva undervisning i skolans lokaler fram till annat beslut fattas.

Uppmaning till föräldrar utan omsorgsbehov att hålla förskolebarn hemma

Barn- och utbildningsnämnden uppmanar föräldrar som har barn i förskola och som själva är hemma, att också hålla sina barn hemma.

Det handlar om barn med placering på 15 timmar utifrån allmän förskola, föräldraledighet eller för att föräldrarna är arbetssökande. Föräldrar som berörs kommer inte att behöva betala för den aktuella perioden.

Betala fakturan för mars månad som vanligt. Justering kommer att ske på kommande fakturor.

Beslutet gäller till och med den 17 april 2020 och kan eventuellt komma att förlängas.

Förskolorna kommer samtidigt att stoppa besök i offentliga lokaler till exempel bibliotek eller teater.

 

 

Förtydligande om rykten gällande covid-19 på Marks Gymnasieskola (12 mars 2020)

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Skolrelaterade resor ställs in

Alla skolrelaterade resor ställs in fram till och med påsklovet vecka 15, både inrikes och utrikes. Resor som är planerade därefter kommer vi att ta nya beslut om när vi vet hur situationen utvecklas.

Skolan kommer att vara restriktiv med att bevilja ledighet för både personal och elever. Det beror på att vi vill undvika de risker som resor kan innebära, samt att vi kommer behöva ha personal på plats i största möjliga mån.

Skolans beredskap om många blir sjuka

Barn- och utbildningsförvaltningens ledning kommunicerar ständigt med chefer och medarbetare om vad som är viktigt att tänka på och att alla behöver hålla sig uppdaterade.

Förskolor och skolor planerar för att kunna möta situationer då flera av personalen, barn eller elever blir sjuka. Vårt mål är att genomföra ordinarie verksamhet i förskolor och skolor och att genomföra undervisning som vanligt. Samtidigt förbereder vi oss för möjlighet till undervisning på distans om många blir sjuka.

Skulle vi som organisation få rekommendationer att genomföra åtgärder eller agera på ett sätt som påverkar verksamheten kommer vi givetvis att informera er elever och vårdnadshavare.

För uppdaterad information

Tänk på att vara källkritisk och undvika ryktesspridning när du stöter på ny information, och att dubbelkolla fakta genom officiella kanaler. På kommunens webbplats mark.se finns hela tiden uppdaterad information om arbetet och länkar till Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Hur vet jag om symptomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symptomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Stanna hemma även vid milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och man bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver man inte vara hemma.

Tillkommer nya symptom som inte kan kopplas till allergi eller om man får feber ska man stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar. Om man blir bra/mycket bättre i sina symptom av allergimedicin så är det sannolikt allergi eftersom allergimedicin inte har effekt på infektionssymtom.

Publicerad av: Marks kommun