Snabbare hantering gällande uteserveringar i Marks kommun

Senast uppdaterad den 1 april 2020

Med anledning av Corona-utbrottets påverkan på besöksnäringen och i synnerhet restaurangbranschen är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun.

En förenklad ansökningsprocess för uteserveringar har lyfts fram som förslag på en åtgärd som skulle underlätta för restaurangnäringen. Marks kommun har nu fattat beslut om dessa förenklingar.

Polisen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn för upplåtelser av offentlig plats. Teknik- och Servicenämnden yttrar sig för kommunens räkning på polisens ärenden. Ansökan måste alltid inlämnas först till polisen innan handläggning kan ske.

Marks kommun är positiva till en förenklad tillståndsprocess för uteserveringar i Marks kommun under 2020, under förutsättning att polisens hantering medger detta, med följande villkor:

1. Polismyndighetens tillståndsbilaga följs.

2. Sökanden har alla övriga erforderliga tillstånd för verksamheten.

3. Sökande skall ordna och bekosta återställning och städning av alla använda ytor till ursprungligt skick.

4. Eventuella skador på kommunala anläggningar åtgärdas av kommunen på den sökandes bekostnad.

5. Sökanden är ansvarig för att inom området hålla det ordningsamt så att olycksrisken för att snubbla eller på annat sätt skada sig minimeras- Sökanden är ansvarig för person- eller sakskador som inträffar i områdena.

6. Möbler och skyltar ska placeras minst 1 meter från ledstråk för synskadade. För stolar som kan dras ut i riktning mot ledstråket gäller ett avstånd på 1,5 meter.

7. Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad. Befintliga ledstråk för synskadade räknas som avgränsning. Annars ska en avgränsning i form av staket eller dylikt finnas. Rekommenderad höjd är 90 cm. På staket eller liknande ska det finnas en tvärslå på 10–35 cm över marken.

8. Avståndet mellan borden samt mellan bord och andra hinder ska vara minst 1,5 meter.

9. Serveringen får inte utan särskilt tillstånd utbredas

För mer information följ länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

Publicerad av: Marks kommun