Krissamverkan

Senast uppdaterad den 27 april 2022

En extraordinär händelse har alltid konsekvenser i en kommun. Enligt lag har kommunen ett geografiskt områdesansvar vid en extraordinär händelse vilket innebär att vi har ansvar för alla som vistas inom kommunens område.

Krishanteringsrådet Sjuhärad

För att utveckla och fördjupa samverkan före, under och efter en extraordinär händelse i Sjuhärad har säkerhetssamordnarna startat ett krishanteringsråd kring dessa frågor.

Genom regelbundna träffar under vardagliga former skapar krishanteringsrådet i Sjuhärad ett nätverk som kan vara till hjälp i planering och i hanteringen av en extraordinär händelse.

Flera aktörer

I rådet deltar berörda myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar för att tillsammans stärka samhället krisberedskap.

Genom att träffas regelbundet får vi kunskap om olika aktörers ansvar och beredskap. På krishanteringsrådet berörs aktuella frågor men även frågor av mer övergripande karaktär som kräver samsyn. Rådet är till för samtliga aktörers nytta och 2008 hölls det första gemensamma krishanteringsrådet i Sjuhärad.

Publicerad av: Marks kommun