Risk- och sårbarhetsanalys 2019 - Publik version

Senast uppdaterad den 11 november 2020

Här kan du läsa den publika versionen av Marks kommuns övergripande sårbarhetsanalys 2019. Dokumentet är en sammanfattning av arbetet som gjorts, några av de risker som finns inom kommunens geografiska område och en del av de åtgärder som pågår eller kommer att påbörjas inom kommunen för att höja beredskapen.

I en kommunal risk- och sårbarhetsanalys bedöms olika risker, sårbarheter, förmågor och samverkansbehov som kan finnas i en kommun. Utifrån analysen tas sedan olika åtgärdsförslag fram och åtgärder utförs för att minska risker i kommunen och för att öka förmågan att ta omhand det som ändå sker.

En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska göras av alla Sveriges kommuner och rapporteras in till respektive länsstyrelse under det första året av varje ny mandatperiod.

Här kan du ta del av risk- och sårbarhetsanalysen 

Publicerad av: Marks kommun