Risk- och sårbarhetsanalys

Senast uppdaterad den 30 oktober 2015

Samtliga kommuner är skyldiga att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Oavsett var i landet en extraordinär händelse inträffar får den alltid konsekvenser i en eller flera kommuner.

I en risk- och sårbarhetsanalys har risker, sårbarheter, sin egen förmåga och samverkansbehov analyserats.

Det finns många olika metoder för att genomföra analyserna och i Mark har vi valt att använda oss av FOI:s FORSA-modell.

Publicerad av: Marks kommun