Styrel

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016

Projektet Styrel ska identifiera den samhällsviktiga verksamheten i Marks kommun. Om elbrist uppstår på grund av olycka eller motsvarande ska el styras till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera.

Det svenska samhället är elberoende. Produktions- och distributionsstörningar i den svenska elförsörjningen kan få omfattande konsekvenser, såväl för samhället i stort som för den enskilda användaren. Om efterfrågan på el är större än tillgången riskerar den svenska elförsörjningen att kollapsa.

För att skydda elförsörjningen i Sverige kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd, beordra nätkoncessionshavare att koppla bort delar av elnäten och därmed elanvändare. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling och är en krisåtgärd som vidtas i yttersta nödfall för att undvika att hela, eller delar, av elsystemet kollapsar.

Viktiga användare prioriteras

Energimyndigheten har, på uppdrag av regeringen, utvecklat och infört Styrel som är en planeringsmetod. Med hjälp av Styrel identifieras och prioriteras samhällsviktiga elanvändare. Statliga myndigheter, Länsstyrelser, kommuner m.fl. använder metoden för att förse nätkoncessionshavare med ett underlag som talar om vilka elledningar samhällsviktiga elanvändare är anslutna till. Utifrån detta skapar nätkoncessionshavarna sina planer för manuell förbrukningsfrånkoppling.

Under 2014 identifierade och prioriterade statliga myndigheter sina respektive samhällsviktiga elanvändare. 2015 var det kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser genomförde sin del av planeringsprocessen. Senast 16 november 2015 ska den andra planeringsomgången, inklusive planerna för manuell förbrukningsfrånkoppling, vara slutförd.

Publicerad av: Marks kommun