Information om farlig verksamhet

Senast uppdaterad den 27 april 2022

På en del platser inom kommunen bedrivs verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (2:4-anläggning).

Det ställs särskilda krav på sådana verksamheter att de ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador (t.ex. genom riskanalyser och övningar) samt att i skälig omfattning komplettera kommunens beredskap för räddningsinsats enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2.

Det finns även verksamhet som faller under den så kallade Sevesolagstiftningen (lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrift (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor), där det ställs ytterligare krav på vissa typer av verksamheter.

Vill du veta mer kan du gå in på MSB:s hemsida.

Vilka klassas som farlig verksamhet?

Det är länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar i länet som ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet. Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område för alla 2:4-anläggningar, medan länsstyrelsen har tillsynsansvaret för de verksamheter som också faller under Sevesolagstiftningen. 

Här på räddningstjänstens webbsida hittar du en lista på verksamheter inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.


Hur varnas jag vid olycka?

Om det sker en olycka och det finns en fara för allmänheten kan denna varnas genom ett så kallat ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Information går då ut till allmänheten via radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Signalen som varnar låter enligt följande:
Ljudsignal i sju sekunder, med uppehåll i 14 sekunder, som sedan återupprepas under 2 minuter - se bild nedan.

Du ska då:

  1. Söka skydd inomhus
  2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion (102,9 MHz)

När faran är över startas signalen ”Faran över” som är en 30 sekunder lång signal

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13, Text-TV sidan 599 eller på kommunernas webbplatser.

Test av VMA

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Vill du veta mer om VMA-systemet kan du gå in på MSB:s hemsida.

Publicerad av: Marks kommun