Information om Brenntag

Senast uppdaterad den 19 juli 2019

Varför denna information?
Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning.
Det nya direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. Brenntag Nordic AB i Borås (Brenntag) omfattas av denna lag då det hanteras en viss mängd av miljöfarliga, oxiderande, brandfarliga och giftiga ämnen inom anläggningen.

Lokalisering

Brenntag Nordic AB i Borås är beläget i Viareds industriområde, se figur 1. Bortsett från närliggande industrier, är närmsta granne ett sommarstugeområde beläget på andra sidan av riksväg 40, ca 500 meter från verksamheten.


Bild: Flygbild över fastighetens lokalisering, inritad med blå cirkel.

Kort om Brenntag Nordic AB

Verksamheten består huvudsakligen av distribution, lagring, upptappning, utspädning och blandning av kemikalier. Upptappning, spädning och blandning sker huvudsakligen av baskemikalier i form av syror och baser. Produkterna kommer in till anläggningarna via tankbil eller lastbil. Utlastning sker via lastbil eller tankbil.

Säkerhet och respekt för miljön är en del av Brenntags mission och har länge varit uppmärksam på detta ansvar.

Beslut på alla nivåer i verksamheten tar fasta på miljöskydd så väl som hälsa och säkerhet för alla våra medarbetare och omgivningen. Vi har infört procedurer och kontrollstrukturer för att kontinuerligt säkra en minskning av risken för olyckor i samband med lagring, fyllning och transport av kemikalier.

Vårt engagemang för att uppnå en god miljö, hälsa och säkerhet säkerställs av vårt frivilliga deltagande i "Ansvar & Omsorg” - initiativet för kemikaliedistributörer.

Farliga ämnen och risker

I verksamheten förekommer det olika typ av farliga ämnen i form av miljöfarliga, oxiderande, brandfarliga, frätande och giftiga ämnen. Produkter lagras dels i flytande, dels i fast form. Flytande produkter lagras i tank, dunkar av olika storlek, IBC:er samt på fat.

I första hand bedöms utsläpp, brand och bildande av giftig gas kunna orsaka en allvarlig kemikalieolycka.
Ett utsläpp kan ge förorening av mark och vatten. Spridning av giftig brandrök samt giftig gas kan ske.

Vid ett utsläpp kan detta samlas upp i dagvattenbassäng. Därutöver är lagerlokaler invallade och tätning görs av brunnar vid bl.a. lossning.

Vid en brand kommer en stor del av de giftiga gaser som bildas att följa med
rökpelaren upp i luften och tunnas ut. Släckvatten vid brand kan i första skedet
samlas upp i justeringsbrunn och dagvattenbrunn samt en yttre invallning.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas.
Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), även kallat Hesa Fredrik, Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Vid sådana händelser får du löpande information via Sveriges Radios kanal P4 Sjuhärad 102,9.

Tillsyn av verksamheten

Brenntag har haft myndighetstillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen Västra Götaland. Information om länsstyrelsens tillsyn finns på http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv.

I vanlig ordning bedrivs tillsyn utifrån miljöbalken och lag om skydd mot olyckor.

Information

Mer information om VMA och andra verksamheter inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund hittar du på www.serf.se Du kan även få mer information genom att ta kontakt med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Verksamhetsutövare: Brenntag Nordic AB
Besöksadress: Vevgatan 2, 503 08 Borås
Hemsida: www.brenntag-nordic.com

Har du frågor?

Mattias Wernersson, Site Manager telefon: 040-28 73 00

Publicerad av: Marks kommun