Vård och äldre

Senast uppdaterad den 8 juli 2020

Här finner du relevant information kring vård och omsorg för alla människor i vår kommun. Från barn med behov till äldreomsorg.

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Socialminister Lena Hallengren meddelade under måndagen den 15 juni att det nationella besöksförbudet förlängs till 31 augusti. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för covid-19-smitta.

Stöd för kontakt och besök på säkert sätt
Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag av regeringen att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fun­gera som ett stöd både för personalen och anhöriga för hur besök kan ordnas på ett säkert sätt.
Det utökade stödet till äldreomsorgen kan handla om att tillhandahålla skyddsutrustning, anordna besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet eller via digitala verktyg, som smartphones och surfplattor.
Stödet som tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre.

Bakgrund
På grund av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommen­dationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. Flera boenden valde också att införa besöksförbud.
Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020, vilket nu förlängs till den 31 augusti 2020.

Tack för visad hänsyn. Håll dig uppdaterad om aktuell information i frågan via Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland. (hämtad från Mölndals kommuns coronasida)

 

Kommunen erbjuder egentester av Covid-19 till privata vårdaktörers medarbetare i Mark.

Egentesterna av de privata aktörernas medarbetare ska ske i samråd med Socialförvaltningen. Det innebär bland annat att provtagnings-utrustningen ska hämtas och lämnas hos kommunen.

 

Rutiner för egentest

Västra Götalands Regionen och VästKom anger i sin vägledning att privata utförare skall upprätta egen lokal rutin utifrån den länsgemensamma vägledningen och i dialog med berörd kommun. I vissa fall kan privata utförare inkluderas i kommunens lokala rutin.

Privata utförare organiserar i normalfallet sin egen transportorganisation, för att få proven till och från sina medarbetare. Den lokala rutinen utgår från Länsstyrelsens vägledning samt utifrån kommunens anvisningar.

Privata utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet. Kontaktperson ska utses. Den lokala rutinen ska godkännas av kommunens kontaktperson före start av egentester.

 

Kontakta kommunen

I Mark uppmanas de privata aktörerna att kontakta Elisabeth Kroon, verksamhetschef på Socialförvaltningen, via mejl för att lösa de praktiska frågorna: Elisabeth.Kroon@mark.se

 

Äldre 70+ i sitt eget hem

Hjälp med matleveranser 

Marks bostads AB erbjuder hjälp med matkasse till de äldre 70+ om det finns behov. För mer information ring kommunens växel på 0320-21 70 00.

Trygg hjälp i Mark, telefontid vardagar 10-13: 0768 - 36 74 74

I tidning Markbladet kan man också hitta annonser för fler hjälpinsatser Ny upplaga publiceras varje onsdag kl. 11.00

Markbladet

Volontär

Är du intresserad av att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter?
Kontakta frivilligsamordnare på frivilligverksamheten@mark.se eller på telefon 0320 21 78 28.