Ekonomiskt näringslivsstöd i samband med coronapandemin

Senast uppdaterad den 5 november 2020

Den 27 maj i år beslutade Kommunstyrelsen att tillgängliggöra en miljon kronor i stöd till företagarorganisationerna. Syftet med stödet är att lindra de negativa effekterna som coronapandemin har på näringslivet. Marks kommun har utlyst stödet under två perioder hösten 2020.

Ansökningsperioder

Den första ansökningsperioden för stödet pågick under den 26 augusti till den 1 oktober 2020.

Efter den första ansökningsperioden kvarstod medel som kommundirektör Mats Lilienberg beslöt utlysa på nytt. Den andra ansökningsperioden pågick under den 12 oktober till den 23 oktober 2020. Kommundirektören har fattat beslut om de inkomna ansökningarna.

Beviljade medel

Den 12 oktober 2020 fattade kommundirektör Mats Lilienberg beslut om att bevilja nedanstående ansökningar om näringslivsstöd. Ansökningarna inkom under perioden 26 augusti till och med den 1 oktober 2020.

  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att arrangera saluhallsliknande tältförsäljning av lokalt producerade varor (hantverk, mat och dryck) på minst sex platser runt om i kommunen. Arrangemanget förstärks av kulturupplevelser och är öppet för alla lokala producenter i Marks kommun. Det marknadstält som föreningen avser köpa in till arrangemanget kommer att vara tillgängligt för andra föreningar i kommunen att avgiftsfritt låna. Ansökan beviljades med 49 000 kronor.
  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att inrätta en destinationsapp.  Ansökan avser att få igång arbetet med en app som Tygrikesgruppen i Mark ska ansvara för och förvalta. Appen ska vara tillgänglig för företag i Marks kommun som är verksamma inom besöksnäringen, utan krav på medlemskap i föreningen Tygrikesgruppen i Mark. Ansökan beviljades med 98 500 kronor.
  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att reducera avgifter för medverkanderutor i Tygrikesgruppens karta och broschyr år 2021. Reduceringen ska utgå med samma belopp till samtliga företag. Tygrikesgruppens karta och broschyr ska vara möjligt att delta i genom medverkanderutor för företag i Marks kommun som är verksamma inom besöksnäringen, utan krav på medlemskap i föreningen, vilket tidigare år inte varit möjligt. Ansökan beviljades med 70 000 kronor.
  • Handel i Mark har, i samråd med Tygrikesgruppen i Mark, ansökt om medel för att inrätta ett presentkort som går att lösa in hos medlemmar i Handel i Mark och i Tygrikesgruppen i Mark med start vintern år 2020/2021. Ansökan avser att ekonomiskt stöd för att komma igång med presentkortet genom marknadsföring, inköp av presentkort (kort och kuvert) samt administration. Ansökan beviljades med 90 000 kronor.

 

Den 4 november 2020 fattade kommundirektör Mats Lilienberg beslut om att bevilja nedanstående ansökningar om näringslivsstöd. Ansökningarna inkom under perioden 12 oktober till och med 23 oktober 2020.

 

  • Företagarna i Mark har ansökt om medel för att arrangera kostnadsfria drop in-kurser för företag i Marks kommun. Syftet med konceptet ”Varannan vecka i Kinnaborgssalen” är att förmedla kunskap och möjlighet till kunskapsöverföring inom olika segment inom företagande. Ansökan beviljades med 141 500 kronor.
  • Företagarna i Mark har ansökt om 500 000 kronor för att utveckla besöksnäringen i Marks kommun genom att öka samverkan mellan aktörer inom näringen och starta upp samverkansplattformen Destination Mark. Ansökan beviljades med 500 000 kronor.
  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om 51 000 kronor i kompletterande stöd för den destinationsapp som Marks kommun den 12 oktober beviljade med 98 500 kronor. Föreningen har ansökt om tillskjutna medel då det har visat sig krävas större investeringar för att appen ska nå den nivå som önskas. Ansökan beviljades med 51 000 kronor. Totalt har Marks kommun därmed beviljat inrättandet av en destinationsapp med 149 500 kronor.

 

Marks kommun tackar för alla ansökningar och initiativ och ser det som positivt att hela miljonen har beviljats till näringslivet för att lindra de Covid-19 relaterade effekterna. Näringslivsstödet resulterade i ansökningar till ett sammanlagt belopp av 1 629 592 kronor. 

 

Läs mer om tidigare åtgärder

Marks kommun har tidigare i år beslutat om flera åtgärder för att mildra de negativa effekterna av pandemin ur ett lokalt näringslivsperspektiv. Läs mer om de andra insatserna här.

 

Kontaktuppgifter företagarföreningar/organisationer

Representant för Företagarna i Mark 
Mathias Eriksson, mathias.eriksson@ekbergsstad.se

Representant för Markföretagens Intresseförening 
Tom Månsson, tom@bredinco.se

Representant för Handel i Mark 
Jessica Eriksson, jessica@butikjuni.se

Representant för Lantbrukarnas Riksförbund
Jimmy Johnsson, jimmyjohnsson75@gmail.com

Representant för Tygriket i Mark
Tomas Ryberg, tomas@skroten.se