Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende

Senast uppdaterad den 30 januari 2023

En brukare som bor i eget boende betalar 245 kronor per timme för hemtjänst. Brukaren betalar för de timmar som hemtjänst är utfört, avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service. Observera att den brukare som endast har hemsjukvård betalar 346 kronor per månad.

Maxtaxa

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2023 är 2 359 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, hemsjukvård vid enstaka tillfälle, trygghetslarm, trygghetskamera, avlösning i hemmet, matdistributionsavgift, serviceavgift på vård- och omsorgsboende samt omsorgsavgift på korttid/växelvård/dagvård.

Tilläggstjänster/Extra service

Hemsjukvård vid enstaka tillfällen

Avgift 104 kronor per gång. 

Ledsagarservice

Som brukare betalar du per timme för ledsagarservice. Ledsagningsavgift tas ut för max tre timmar. Avgift 245 kronor per timma. Maximal avgift per månad är 735 kronor.

Trygghetslarm

Avgift 266 kronor per månad.    

Trygghetskamera

Avgift 245 kronor per månad.

Korttidsplats

En brukare betalar för en korttidsplats. I avgiften ingår omsorg, trygghetslarm och hemsjukvård. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift korttid/växelvård 78 kr/dygn. Matkostnad korttid/växelvård 151 kr/dygn. 

Dagvård  

Du betalar en serviceavgift per dag. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift dagvård 39 kr/dag. Matkostnad dagvård 76 kr/dag.  

Avgiftsreducering

Alla brukare inom vård och omsorg har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan som finns nedan. 

Frågor

Har du frågor om avgifterna, kontakta en av våra avgiftshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun