Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende

Senast uppdaterad den 1 mars 2022

En brukare som bor i eget boende betalar 225 kronor per timme för hemtjänst. Brukaren betalar för de timmar som hemtjänst är utfört, avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service. Observera att den brukare som endast har hemsjukvård betalar 318 kronor per månad.

Maxtaxa

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2022 är 2 170 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, hemsjukvård vid enstaka tillfälle, trygghetslarm, trygghetskamera, avlösning i hemmet, matdistributionsavgift, serviceavgift på vård- och omsorgsboende samt omsorgsavgift på korttid/växelvård/dagvård.

Tilläggstjänster/Extra service

Hemsjukvård vid enstaka tillfällen

Avgift 96 kronor per gång. 

Ledsagarservice

Som brukare betalar du per timme för ledsagarservice. Ledsagningsavgift tas ut för max tre timmar. Avgift 225 kronor per timma. Maximal avgift per månad är 675 kronor.

Trygghetslarm

Avgift 245 kronor per månad.    

Trygghetskamera

Avgift 225 kronor per månad.

Korttidsplats

En brukare betalar för en korttidsplats. I avgiften ingår omsorg, trygghetslarm och hemsjukvård. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift korttid/växelvård 72 kr/dygn. Matkostnad korttid/växelvård 136 kr/dygn. 

Dagvård  

Du betalar en serviceavgift per dag. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift dagvård 36 kr/dag. Matkostnad dagvård 68 kr/dag.  

Avgiftsreducering

Alla brukare inom vård och omsorg har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan som finns nedan. 

Frågor

Har du frågor om avgifterna, kontakta en av våra avgiftshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun