Vill ni bli kontaktfamilj?

Senast uppdaterad den 20 september 2023

Drivs du av ett stort engagemang och intresse för barn och ungdomar? Då kan du hjälpa oss.

Vad är en kontaktfamilj?

Vi behöver fler kontaktfamiljer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst. Alla som har kontaktfamilj har själv valt att ta emot det stödet och det är en mycket uppskattad insats. 

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period och aktivt ställer upp och stödjer barnet och familjen. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet omkring en till två helger per månad, men omfattningen kan variera beroende på barnets behov.

Vem kan få kontaktfamilj?

Det kan finnas många orsaker till att barn behöver kontaktfamilj. Några exempel kan vara:

  • Det finns inga närstående runt barnets familj som kan avlasta föräldrarna.
  • Barnet tar så mycket av föräldrarnas uppmärksamhet att det inte finns tillräckligt med tid för syskonen.
  • Barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som det behöver.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Olika typer av familjer kan bli kontaktfamiljer. Vi välkomnar även ensamstående att anmäla sitt intresse. Vi ställer inga krav på någon speciell utbildning eller erfarenhet. Det viktiga är att kontaktfamiljen är en god förebild och lever ett tryggt och stabilt liv. Kontaktfamiljen ska också ha ett engagemang och utrymme för att välkomna ett barn in i familjen. Det är också viktigt att alla i familjen är positiva till uppdraget som kontaktfamilj. Då det kan behövas hjälp med hämtningar och lämningar är det bra om kontaktfamiljen bor i Mark eller i närliggande kommun.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj?

För barnens skull gör vi en utredning av dem som är intresserade av att bli kontaktfamilj. Utredningen görs genom intervjuer, hembesök samt genom utdrag ur myndighetsregister. All information som framkommer omfattas av socialtjänstens sekretess. Därefter bedömer socialsekreteraren om det är lämpligt att familjen går in i ett kontaktfamiljsuppdrag.
Genom utredningen får socialsekreteraren en bild av familjen och försöker utifrån det hitta rätt uppdrag utifrån varje barns och ungdoms behov.

När det är dags för uppdrag

Om det bedöms lämpligt att familjen går in i ett kontaktfamiljsuppdrag, kommer vi att höra av oss när vi hittat ett passande uppdrag.
Då träffas föräldrarna, kontaktfamiljen och socialtjänsten för att prata om vilka behov och förväntningar man har. Därefter får alla tänka igenom och känna in om uppdraget passar. Tackar alla ja, skrivs ett avtal mellan kontaktfamilj och socialtjänst. Därefter upprättas en arbetsplan där det framkommer uppgifter om uppdragets omfattning, syfte och mål.

Stöd till kontaktfamiljen

Under uppdragets gång kommer kontaktfamiljen ha regelbunden kontakt med sin socialsekreterare som ger råd och stöd kring uppdraget. Uppdraget omprövas regelbundet och då träffas alla berörda.

Avtal och ersättning

Ett uppdrag som kontaktfamilj är ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag från socialtjänsten. Ett skriftligt avtal upprättas mellan kontaktfamiljen och socialtjänsten där ersättning samt uppdragets omfattning och innehåll framgår.
Kontaktfamiljen erhåller arvode samt omkostnadsersättning. De omkostnader som täcks är de merkostnader som barnet medför, vilket kan handla om aktiviteter i familjen, bilskjuts eller särskild kost för barnet. Arvodet är ersättningen för det arbete man utför som kontaktfamilj. Den delen är skattepliktig och baseras på hur ofta och hur länge barnet vistas i kontaktfamiljen.
Ersättningen utgår enligt SKR:s riktlinjer. Mer om ersättning för kontaktfamiljer finns på hemsidan för Sveriges Kommuner och Regioner – www.skr.se.

Försäkringar

Kommunens ansvars – och olycksfallsförsäkring gäller för den som blir beviljad en kontaktfamilj. Kommunen har ingen försäkring som täcker dig som uppdragstagare.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj? Anmäl dig via formuläret nedan.

Familjesituation/Civilstånd *
Har du erfarenhet av uppdrag från socialtjänsten sedan tidigare? *
Har du erfarenhet av barn med särskilda behov? *
Hur fick du reda på att det behövs kontaktfamiljer? *

Publicerad av: Marks kommun