Vill du bli kontaktperson?

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

Vi behöver fler kontaktpersoner som kan vara ett stöd eller en förebild för ett barn eller en vuxen.

Vad är en kontaktperson?

Som kontaktperson är man ett stöd i vardagen åt ett barn eller en vuxen. Uppdraget är anpassat efter individens behov och varierar därför mycket. Vanligtvis träffas man utanför hemmet en gång i veckan.
Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag som ges genom kommunens socialtjänst. Alla som har kontaktperson har själv valt att ta emot det stödet. Det är en mycket uppskattad insats.

Vem kan få kontaktperson?

De som har behov av en kontaktperson varierar i ålder. Det kan finnas många olika orsaker till att en person behöver en kontaktperson. Exempelvis kan det vara barn eller ungdomar som har ett litet nätverk och behöver mer stimulans och någon att prata med. Ett annat exempel är en vuxen person som är socialt isolerad och som behöver stöd och aktivering.

Vem kan bli kontaktperson?

Vi söker personer från 18 år med olika bakgrund och instressen. Uppdraget kräver ingen speciell utbildning eller erfarenhet. Det viktiga är att kontaktpersonen är en god förebild och lever ett stabilt liv. Kontaktpersonen ska också ha ett engagemang och utrymme för att kunna utföra uppdraget.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För individens skull gör vi en utredning av dem som är intresserade av att bli kontaktperson. Utredningen görs genom intervju samt genom utdrag ur myndighetsregister. All information som framkommer omfattas av socialtjänstens sekretess. Därefter bedömer socialsekreteraren om det är lämpligt att personen går in i ett kontaktpersonsuppdrag. Genom utredningen får socialsekreteraren en bild av kontaktpersonen och försöker utifrån det hitta rätt uppdrag utifrån individens behov.

När det är dags för uppdrag 

Om det blir aktuellt med ett kontaktpersonsuppdrag, kommer personen uppdraget avser, kontaktpersonen samt socialtjänsten träffas för att prata om vilka behov och förväntningar man har. Därefter får alla tänka igenom och känna in om uppdraget passar. Om alla tackar ja, skrivs ett avtal mellan kontaktpersonen och socialtjänsten.

Stöd till kontaktpersonen

Uppdraget omprövas regelbundet och då träffas alla berörda. Utöver detta har man som uppdragstagare givetvis möjlighet att ta kontakt med ansvarig socialsekreterare för råd och stöd kring uppdraget.

Avtal och ersättning

Ett uppdrag som kontaktperson är ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag från social- tjänsten. I avtalet mellan kontaktpersonen och socialtjänsten framgår uppdragets omfattning och ersättning.
Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning. Omkostnader som täcks är de merkostnader som medförs gällande den person som uppdraget avser, till exempel för aktiviteter. Arvodet är ersättningen för det arbete man utför som kontaktperson. Arvodesdelen är skattepliktig.
Ersättningen utgår enligt SKR:s riktlinjer. För mer information kring ersättning för kontaktpersoner, besök Sveriges Kommuner och Regioners hemsida – www.skr.se

Sekretess

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och ska inte lämna ut några uppgifter som kan vara känsliga. Vad som är känsligt eller inte får diskuteras med de berörda.

Försäkringar

Kommunens ansvars – och olycksfallsförsäkring gäller för den som blir beviljad en kontaktperson. Kommunen har ingen försäkring som täcker dig som kontaktperson.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli kontaktperson? Anmäl dig via formuläret nedan.

Familjesituation/civilstånd: *
Har du erfarenhet av uppdrag för socialtjänsten sedan tidigare? *
Har du erfarenhet av personer med särskilda behov? *

Publicerad av: Marks kommun