Vårdnad, boende, umgänge

Senast uppdaterad den 19 april 2022

"Vårdnad" är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.
Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har juridiskt ansvar för barnet, skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och är barnets företrädare.
Att vara vårdnadshavare innebär också att man har informationsrätt rörande barnet, information om det som rör barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Enskild/ensam vårdnad

Innebär att en av föräldrarna ensam har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan. Barnet har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor med, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn.
Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare vid födseln. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en gemensam anmälan till Skatteverket i samband med faderskapsbekräftelsen eller genom att vid ett senare tillfälle själva lämna en anmälan om detta till Skatteverket.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnet bo antingen huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema. Växelvis boende kräver att föräldrarna gemensamt kan samarbeta för barnets bästa. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna och det gäller även om barnet bor växelvis.

Umgänge

Om barn bor stadigvarande hos en av föräldrarna ska föräldrarna se till att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka, utan umgänget skall utformas efter varje barns specifika behov, det vill säga i första hand efter beslut av och/eller överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Svårt att samarbeta?

Ibland kan det vara svårt att som föräldrar samarbeta när man inte lever tillsammans. Även om problemen verkar olösliga kan det ändå finnas möjlighet till lösningar på frivillig väg.

Kontakta familjerätten innan du vänder dig till advokat. Om ni föräldrar inte kan komma överens i vårdnads- boende- eller umgängesfrågor finns möjlighet att stämma den andre parten vid tingsrätten. Före tingsrättens avgörande i frågan begärs en utredning av socialnämnden. Tingsrätten kan även besluta om att samarbetssamtal ska genomföras.

Publicerad av: Marks kommun