Har du hjärterum?

Senast uppdaterad den 17 november 2017

Drivs du av ett stort engagemang och intresse för barn och ungdomar? Då kan du hjälpa oss i uppdrag som kontaktfamilj.

Att vara kontaktfamilj innebär att vara extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period och aktivt ställa upp och stödja barnet och familjen. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet en till två helger per månad, men omfattningen kan variera beroende på barnets behov.

Vi behöver fler kontaktfamiljer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst. Alla som har kontaktfamilj har själv valt att ta emot det stödet och det är en mycket uppskattad insats.

Vem kan få kontaktfamilj?

Det kan finnas många orsaker till att barn behöver en kontaktfamilj. Några exempel är:

  • Det finns inga närstående runt barnets familj som kan avlasta föräldrarna.
  • Barnet tar så mycket av föräldrarnas uppmärksamhet att det inte finns tillräckligt med tid för syskonen.
  • Barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som det behöver.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Alla typer av familjer kan bli kontaktfamiljer. Vi söker familjer som är olika i sin sammansättning och ursprung. Vi ställer inga krav på någon speciell utbildning eller erfarenhet. Det viktiga är att du/ni kan vara en god förebild och lever ett tryggt och stabilt liv. Du/ni ska också ha ett engagemang och utrymme för att välkomna ett barn in i er familj. Det är också viktigt att alla i familjen är positiva till uppdraget som kontaktfamilj.

Då ni kan behöva hjälpa till med hämtningar och lämningar är det bra om ni bor i Mark eller i närliggande kommun.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj?

För barnens skull gör vi en utredning av dem som är intresserade av att bli kontaktfamilj. Utredningen görs genom intervjuer, hembesök samt genom utdrag ur myndighetsregister. All information som framkommer omfattas av socialtjänstens sekretess. Därefter bedömer socialsekreteraren om familjen är lämplig som kontaktfamilj.

Genom utredningen får socialsekreteraren en bild av hur ni lever och på det sättet hitta rätt uppdrag utifrån varje barns och ungdoms behov.

När det är dags för uppdrag

Om ni blir godkända som kontaktfamilj så kommer vi att höra av oss när vi hittat ett passande uppdrag. Då träffas föräldrarna, kontaktfamiljen och socialsekreteraren för att prata om vilka behov och förväntningar man har. Därefter får alla tänka igenom och känna in om uppdraget passar. Tackar alla ja, så skrivs ett avtal mellan kontaktfamilj och socialtjänst. Därefter upprättas en arbetsplan där det framkommer uppgifter om uppdragets omfattning, syfte och mål.

Stöd till kontaktfamiljen

Medan du har ditt uppdrag kommer du ha regelbunden kontakt med socialsekreteraren som ger råd och stöd kring uppdraget. Uppdraget omprövas regelbundet och då träffas alla berörda.

Avtal och ersättning

Ett uppdrag som kontaktfamilj är ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag från socialtjänsten. Ett skriftligt avtal upprättas mellan kontaktfamiljen och socialtjänsten där arvode samt uppdragets omfattning och innehåll framgår.

Som kontaktfamilj får du arvode samt omkostnadsersättning som ska täcka de kostnader du har. De omkostnader som täcks är de merkostnader som barnet medför. Till exempel aktiviteter i familjen, bilskjuts eller särskild kost för barnet.

Arvodet är ersättningen för det arbete man utför som kontaktfamilj. Den delen är skattepliktig och baseras på hur ofta och hur länge barnet vistas i kontaktfamiljen.

Ersättningen utgår enligt SKL:s riktlinjer. Mer information omersättning för kontaktfamiljer finns på hemsidan för Sveriges Kommuner och Landsting – www.skl.se

Sekretess

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt och ska inte lämna ut några uppgifter som kan vara känsliga. Vad som är känsligt eller inte får diskuteras med de berörda.

Försäkringar

Kommunens ansvarsförsäkring gäller.

Publicerad av: Marks kommun