Brukarundersökningar hösten 2016

Senast uppdaterad den 26 juli 2017

Nu finns rapporter med en nationell jämförelse publicerade på mark.se. Den nationella jämförelsen utgår från de brukarundersökningar som genomfördes under hösten 2016 inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. Du kan fortfarande även läsa rapporterna om brukarundersökningarna samt Socialstyrelsens sammanställning av svaren från brukarundersökningarna på denna sida.

Nytt för året var att vi deltog i de nationella brukarundersökningarna, med stöd av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Socialnämnden gjorde sedan två rapporter som är en övergripande sammanställning över svaren som inkom. Rapporterna finns längre ned på denna sidan. Nu har även två rapporter med en nationell jämförelse tillkommit. 

Socialförvaltningen vill tacka alla som engagerade sig och besvarade enkäterna!

Bakgrund brukarundersökning IFO 2016

Under veckorna 37-40 medverkade socialförvaltningen i en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO), där frågorna är framtagna av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (träffar en socialsekreterare) inom följande områden:

  • Social barn- och ungdomsvård, i underkategorierna:

vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)

samt ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande) .

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Socialpsykiatrin

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorg. Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. Resultatet planeras att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i januari 2017.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas först utifrån kommunens egna resultat i slutet av året. En nationell jämförande redovisning kommer i början av 2017. Resultaten kommer att publiceras på kommunens hemsida mark.se. 

Bakgrund brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning/daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. Resultat kommer att presenteras på kommun- och (där så är möjligt) enhets-/verksamhetsnivå i kommun- och landstingsdatabasen Kolada i januari 2017.

Undersökningen kommer att genomföras under september och oktober månad. Det är frågor som handlar om självbestämmande, trygghet och bemötande.

Enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
  • Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri

Enkäterna kommer att besvaras i ett webbaserat program som heter Pict-O-Stat där det är möjligt att få text, tal och pictogrambilder via en så kallad ”surfplatta”. Det kommer att finnas utsedd personal som besöker boendet och daglig verksamhet/sysselsättning och träffar varje brukare. Personalen har med sig ”surfplattan” och ger stöd vid behov att svara på enkäten.

Några brukare kommer att få en pappersenkät via brev. Detta gäller de brukare som erhåller boendestöd och ovan nämnda stöd som ges utanför kommunens egna verksamheter.

Nationell jämförelse

Genom att använda sig av SKL:s enkät, har individ- och familjeomsorgen samt socialpsykiatrin och funktionshinderverksamheten jämfört sig med resultat från andra kommuner i Sverige. Efter att den nationella statistiken redovisats, har förvaltningen arbetat vidare med analyser och åtgärder för en förbättrad kvalité i verksamheterna. De två rapporterna beskriver några av enheternas analyser och de åtgärder som kommer att genomföras.

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen

Sommaren 2016 genomfördes en brukarundersökning bland personer med hemtjänst och personer som bor på särskilt boende för äldre.

Totalt 297 personer svarade på enkäter med frågor om hemtjänsten och 91 % av dessa svarade att de var mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst.
Avseende särskilt boende var det 152 personer som svarade och 82% var nöjda.

Publicerad av: Marks kommun