Brukarundersökningar

Senast uppdaterad den 10 december 2018

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKL, genomför undersökning vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionshinderområdet.

Brukarundersökning IFO 2018

Under hösten 2018 genomfördes en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO), där frågorna är framtagna av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Frågorna besvarades efter kontakt med myndighetsutövningen (träffat en socialsekreterare) inom följande områden:

  • Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande).
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Socialpsykiatrin (ej nationell)

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorg. Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. Resultatet planeras att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). En nationell jämförande redovisning kommer i under våren 2019. Kommunens egna siffror redovisas i nedan länk.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2018

Under hösten 2018 genomfördes en nationell brukarundersökning inom Funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin, där frågorna är framtagna av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Resultat kommer att presenteras på kommun- och (där så är möjligt) enhets-/verksamhetsnivå i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Utöver de nationella undersökningarna har även en undersökning av upplevd kvalité genomförts inom handläggarenheten LSS

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin. Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. En nationell jämförande redovisning kommer i under våren 2019. Kommunens egna siffror redovisas i nedan länk.

Publicerad av: Marks kommun