Brukarundersökningar

Senast uppdaterad den 27 augusti 2018

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKL, genomför undersökning vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionshinderområdet.

Brukarundersökning IFO 2018

Under veckorna 38–41 kommer socialförvaltningen medverka i en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO), där frågorna är framtagna av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (träffar en socialsekreterare) inom följande områden:

  • Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande).
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Socialpsykiatrin (ej nationell)

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorg. Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. Resultatet planeras att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas först utifrån kommunens egna resultat i slutet av året. En nationell jämförande redovisning kommer i under våren 2019. Resultaten kommer att publiceras på kommunens hemsida mark.se.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2018

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktions-nedsättning inom boende och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Resultat kommer att presenteras på kommun- och (där så är möjligt) enhets-/verksamhetsnivå i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Undersökningen kommer att genomföras under september och oktober månad. Det är frågor som handlar om självbestämmande, trygghet och bemötande.

Enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS/SoL

Svara på enkäterna

Enkäterna kommer att besvaras i ett webbaserat program som heter 

Pict-O-Stat där det är möjligt att få text, tal och pictogrambilder via en så kallad ”surfplatta”. Det kommer att finnas utsedd personal som besöker boendet och daglig verksamhet och träffar varje brukare. Personalen har med sig ”surfplattan” och ger stöd vid behov att svara på enkäten.

Några brukare kommer att få en pappersenkät via brev. Detta gäller de brukare som erhåller boendestöd.

Resultat i slutet av året

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas först utifrån kommunens egna resultat i slutet av året. En nationell jämförande redovisning kommer i under våren 2019. Resultaten kommer att publiceras på kommunens hemsida mark.se.

Publicerad av: Marks kommun