Brukarundersökningar

Senast uppdaterad den 3 december 2021

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKR, genomför undersökningar vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionsstödsområdet. IFO genomför brukarundersökningen udda år och Funktionsstöd genomför undersökningen jämna år. Socialförvaltningen vill framföra ett TACK till alla som deltar i undersökningarna!

Brukarundersökning IFO 2021

Under hösten 2021 genomförde socialförvaltningen den nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO), där frågorna är framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner.
Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (möte med en socialsekreterare) inom följande områden:
• Social barn- och ungdomsvård - vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre
• Ekonomiskt bistånd
• Missbruks- och beroendevård
• Socialpsykiatrin (ej nationell)

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorg. Måtten används för jämförelser mellan kommuner och över tid vilket ger förvaltningen underlag att arbeta med kvalitén i verksamheterna. Resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och längst ner på sidan.
Även Funktionsstödsverksamheten berörs av denna undersökningsomgång 2021 då socialförvaltningen genomför en egen undersökning gällande personer som är i kontakt med handläggare inom myndighetsutövning Funktionsstöd.

Brukarundersökning inom funktionsstödsområdet 2021

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL. Frågorna är framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner och genomförs tillsammans med Enkätfabriken (enkätverkyget).

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Måtten användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Resultat presenteras på kommun- och områdesnivå i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Undersökningen genomfördes under hösten. Det är frågor som handlar om självbestämmande, trygghet och bemötande.

Enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet:

• Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad

• Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad

• Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)

• Vuxna med boendestöd enligt SoL

• Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS/SoL

Nedan redovisas resultatet för Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun