Brukarundersökningar

Senast uppdaterad den 22 december 2023

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKR, genomför undersökningar vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionsstödsområdet.

Socialförvaltningen vill framföra ett TACK till alla som deltar i undersökningarna!

 

Brukarundersökning 2023

Under hösten 2023 genomförde socialförvaltningen en nationell brukarundersökning med frågor framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

 

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (möte med en socialsekreterare eller handläggare) inom följande områden:

• Social barn- och ungdomsvård - vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre
• Ekonomiskt bistånd

• Missbruks- och beroendevård
• Funktionshinderområdet

 

Brukarundersökningen genomfördes även med en enkät till placerade barn med frågor om hur de upplever placeringen.


Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och över tid vilket ger förvaltningen underlag att arbeta med kvalitén i verksamheterna. Resultatet kommer att presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och längst ner på denna sida.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2022

Under hösten 2022 genomförde socialförvaltningen den nationella brukarundersökningen inom Funktionshinderområdet. Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL. Frågorna är framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner och genomförs tillsammans med Enkätfabriken (enkätverkyget).

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Måtten användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Resultat presenteras på kommun- och områdesnivå i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Det är frågor som handlar om självbestämmande, trygghet och bemötande inom följande utförarområden:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL
  • Vuxna med daglig verksamhet/sysselsättinng enligt LSS/SoL

 

Publicerad av: Marks kommun