Brukarundersökningar

Senast uppdaterad den 11 mars 2020

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKL, genomför undersökning vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionshinderområdet. Socialförvaltningen har valt att dela upp IFO och Funktionshinder till var sitt år, varför IFO har genomfört brukarundersökningen 2019 och Funktionshinder genomför nästa undersökning 2020. Båda verksamheterna genomförde brukarundersökningen 2018.
Socialförvaltningen vill framföra ett TACK till alla som deltar i undersökningarna!

Brukarundersökning IFO 2019

Under veckorna 37–42 genomförde socialförvaltningen den nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO), där frågorna är framtagna av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (träffar en socialsekreterare) inom följande områden:

  • Social barn- och ungdomsvård
    • vårdnadshavare
    • ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • samt Socialpsykiatrin (ej nationell)

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorg. Måtten används för jämförelser mellan kommuner och över tid vilket ger förvaltningen underlag att arbeta med kvalitén i verksamheterna.

Resultat presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Kommunens egna siffror (inkl. socialpsykiatri) redovisas i nedan länk.

Även Funktionshinderverksamheten berörs av denna undersökningsomgång 2019 då socialförvaltningen genomför en egen undersökning gällande personer som är i kontakt med myndighetsutövande LSS-handläggare. Redovisas i nedan länk.

 

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2018

Under hösten 2018 genomfördes en nationell brukarundersökning inom Funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin, där frågorna är framtagna av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Resultat kommer att presenteras på kommun- och (där så är möjligt) enhets-/verksamhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin. Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. Kommunens egna siffror redovisas i nedan länk.

Publicerad av: Marks kommun