Brukarundersökningar

Senast uppdaterad den 2 september 2020

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKR, genomför undersökningar vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionshinderområdet. IFO genomför brukarundersökningen udda år och Funktionshinder genomför undersökningen jämna år. Socialförvaltningen vill framföra ett TACK till alla som deltar i undersökningarna!

Brukarundersökning inom funktionshinderom rådet 2020

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt boendestöd enligt SoL. Frågorna är framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid. Resultat kommer att presenteras på kommun- och områdesnivå i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Kommunens resultat kommer att publiceras på kommunens webbsida mark.se.

Undersökningen kommer att genomföras under september och oktober månad. Det är frågor som handlar om självbestämmande, trygghet och bemötande.

Enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet:

• Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad

• Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad

• Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)

• Vuxna med boendestöd enligt SoL

• Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS/SoL

Enkäterna kommer att besvaras i ett webbaserat program där det är möjligt att få text, tal och pictogrambilder. Det kommer att finnas utsedd frågeassistent som har med sig en ”surfplatta” besöker boendet och daglig verksamhet och kan ge stöd vid behov.

Brukarundersökning IFO 2019

Under hösten 2019 genomförde socialförvaltningen den nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO), där frågorna är framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (träffar en socialsekreterare) inom följande områden:

• Social barn- och ungdomsvård - vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)

• Ekonomiskt bistånd

• Missbruks- och beroendevård

• Socialpsykiatrin (ej nationell)

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorg. Måtten används för jämförelser mellan kommuner och över tid vilket ger förvaltningen underlag att arbeta med kvalitén i verksamheterna. Resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Kommunens egna siffror (inkl. socialpsykiatri) redovisas i nedan länk.

Även Funktionshinderverksamheten berördes av denna undersökningsomgång 2019 då socialförvaltningen genomför en egen undersökning gällande personer som är i kontakt med myndighetsutövande LSS-handläggare. Resultaten redovisas i länken nedan.

Publicerad av: Marks kommun