Färdtjänst och riksfärdtjänst

Senast uppdaterad den 22 maj 2023

Färdtjänsten är vårt komplement till den vanliga kollektivtrafiken. Den är till för dig som har ett funktionshinder som hindrar dig från att använda vanlig kollektivtrafik som buss och tåg.

Färdtjänst är en transportform för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du som får färdtjänst får vara beredd på att dela bil med andra och att resan inte alltid går den snabbaste vägen från hemmet till resans slutmål.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst finns för dig som på grund av stor funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik till normala reskostnader. 

Du kan då få rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför kommunen. Din funktionsnedsättning måste ha en varaktighet på minst sex månader och resan ska inte kunna ske med vanlig färdtjänst.

Du måste ansöka om riksfärdtjänst inför varje enskild resa och du kan inte själv välja färdsätt. Kommunen ger tillstånd för det färdsätt som ger lägst kostnad för kommunen, med hänsyn tagen till dina behov.

Kontakta vår färdtjänsthandläggare för att ansöka om riksfärdtjänst.

Besöksadress  

Färdtjänsthandläggarnas kontor finns på Klockaregatan 15 i Kinna. 

Kontaktuppgifter finns längre nedr på sidan.

Synpunkter 

För att lämna synpunkter på resa med färdtjänst/riksfärdtjänst.

Telefon: 020-91-90 90, tonval 4

Mejl: synpunkt@vasttrafik.se

Publicerad av: Marks kommun