Stöd enligt LSS

Senast uppdaterad den 13 januari 2022

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och därför behöver hjälp har rätt till hjälp för att klara vardagen. Det säger Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS). lagens mål är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Det stöd och den service som du får enligt LSS är avgiftsfri, men du betalar själv din kost, dina resor och fritidsaktiviteter.

Om du har frågor om LSS eller vill ansöka om någon insats kontakta kommunens LSS handläggare.

Dessa har rätt att få insatser

 • Du som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Du som har betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
 • Du som med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De insatser som kan beviljas är

 • Råd och stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Publicerad av: Marks kommun